Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till Anna Borg
och Gunilla Carlsson Kendall

Varför skrev ni just den här boken?

Vi har velat bidra till att ge pedagoger kunskap, förståelse och pedagogiska redskap att möta olika elevers olika behov, framförallt de behov som kan finnas hos elever med NPF. Bidra till ökad förståelse för hur elevers kognitiva förmågor spelar en viktig roll för hur de kan hantera krav som ställs på dem i skolmiljön. Ambitionen är att göra kopplingen mellan den neuropsykologiska kunskapen och pedagogiken tydlig, alltifrån att identifiera behov i en kognitivt krävande situation till att planera och genomföra strukturerade insatser och utvärdera resultatet.

Vad vill ni uppnå med boken, vad är viktigast?

Att intressera oss för elevens perspektiv och delaktighet i sin lärandeprocess, alltifrån att kartlägga i syfte att förstå och identifiera behov till att planera och genomföra insatser till att utvärdera. I boken presenterar vi ett konkret arbetssätt för detta.

Vi vill inspirera till ett undersökande arbete och ger en modell för hur man skulle kunna jobba systematiskt. Det finns mycket som man som enskild lärare kan göra i klassrummet som hjälper, men också viktigt att arbeta tillsammans i arbetslaget och på skolan för att systematiskt utveckla pedagogiska strategierna för elever med NPF. Idag är det alltför många elever med NPF som misslyckas i skolan. 

Hur tänker ni att boken kan användas?

Vi har tänkt oss att den dels skulle kunna vara en bra första bok på lärarutbildningen, nu när det finns kunskapskrav riktade mot NPF. Vi tror också den kan passa bra för redan verksamma lärare och arbetslag som behöver utveckla sitt arbete för att bättre förstå och möta elever med NPF. Den kan också användas av speciallärare och specialpedagoger som en utgångspunkt för både pedagogiska och specialpedagogiska diskussioner. Boken kan också ge många uppslag till personal inom elevhälsan och skolledning när det gäller att organisera för elever med NPF. Vi vill få pedagoger att tänka till och använda sina gemensamma erfarenheter på ett konstruktivt sätt.

Anna Borg är utbildad specialpedagog och är anknuten vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet. Anna har ett förflutet som ämneslärare på högstadiet innan hon blev chef för en kommunövergripande mobil enhet med ansvar att stödja kommunens grundskolor i arbetet med att återetablera en fungerande skolgång för elever i problematisk skolfrånvaro. 

Gunilla Carlsson Kendall är psykolog med inriktning mot neuropsykologi. Gunilla har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både från skola/förskola och med utredningar, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.