Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

BRAVKOD – BRA AVKODning

Miljöbild flicka läser bok

BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. BRAVKOD-materialet har stigande svårighetsgrad från enbokstavslista till stavelser, högfrekventa ord och därefter mönstergivning av olika vokaler och sammansatta ord. Metoden har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att utveckla läsflyt, något som i sin tur är avgörande för läsförståelsen. Den här utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning. Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare och/eller dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

BRAVKOD – Nu som digitalt utbildningspaket
Utbildningen består av fyra moduler med totalt 11 förinspelade filmer samt texter att läsa. I utbildningen ingår även materialet i BRAVKOD svenska.

Bravkod för ökad läsförståelse!

Intervju med Ronny Karlsson

Ronny Karlsson har mångårig erfarenhet av att arbeta som lärare och speciallärare i grundskolan, där han framgångsrikt arbetat med elever som haft läs- och skrivsvårigheter. En viktig del i arbetet tillsammans med eleverna har varit BRAVKOD.

Vad står BRAVKOD för och vad är det?

BRAVKOD är en förkortning av Bra Avkodning. Det är en metod och ett lästräningsmaterial som kan användas av pedagoger i samarbetet med elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning för att på så sätt öka läsförståelsen.

På vilket sätt bidrar träningsmetoden till att svara mot de behov som finns i skolan?

Det är alldeles för många elever som av olika anledningar inte har tränat upp tillräckligt god avkodningsförmåga och därför inte har en chans att få till flytet i sin läsning. Hela arbetsminnet används då för att avkoda, ingen förståelse uppnås och läsningen känns svår och meningslös.

Genom att följa BRAVKOD-metoden och -materialet får eleverna på ett strukturerat sätt möjlighet att träna upp automatiseringen av läsningen. Metoden går ut på att eleverna börjar med att träna på att läsa enkla enbokstavslistor, sedan tvåbokstavslistor och därefter ett antal basövningar. När eleverna nått höjdpunkten i svårighetsgrad fortsätter träningssessionen med en successivt fallande svårighetsgrad, tillbaka till samma enkla inledningsnivå som lektionen började med. Eleven avslutar med en känsla av att ”läsning är lätt” och går ifrån träningen med en positiv känsla.

En annan viktig del i träningen är att pedagogen hela tiden försöker hitta elevens proximala utvecklingszon (där eleven befinner sig) så att svårighetsgraden i träningen alltid ligger just under den nivå eleven klarar av och därefter successivt ”lyfter” eleven mot högre höjder. Lästräningsmetoden BRAVKOD har visat sig ge god effekt för elever med olika orsaker till sina lässvårigheter och även för elever med dyslexi.

Varför behövs BRAVKOD?

Målet med BRAVKOD är att träna upp eleverna så att de får flyt i sin läsning. Detta innebär att läsförståelsen ökar dramatiskt. Det är först då det blir intressant att läsa. Spontanläsningen kommer igång och eleverna blir inkluderade i skolan och de allra flesta får möjlighet att läsa för att lära.

En god läsförmåga är inte bara viktigt i sig utan i allra högsta grad viktigt för att klara resten av skolan, klara sig i yrkeslivet och för att kunna vara en deltagande och aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Under min tid som speciallärare har jag haft över 4 000 träningspass med elever utifrån BRAVKOD-materialet och jag har både praktiskt och genom studier jag deltagit i kunnat se att arbetet utifrån BRAVKOD ger god effekt. Tillsammans med det tryckta BRAVKOD-materialet, som har författats av Bodil Jönsson, och en tränad pedagog finns mycket goda möjligheter för eleven att lyckas med sin lästräning.

Vilka lärare vänder sig detta material till?

BRAVKOD vänder sig främst till pedagoger i grundskolan som arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eftersom BRAVKOD är färdighetsträning så kan man använda materialet för elever från vårterminen i åk 1 upp till vuxna elever. Materialet kan alltså med framgång användas för lästräning med alla de elever som av olika anledningar inte nått tillräckligt god avkodningsförmåga.