Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Hur gör vi med pojkarna?

Intervju med Lena Boström och Ingela Åhslund

Ger skolan pojkar och flickor samma möjligheter att lyckas? Under lång tid har pojkars och flickors meritvärden skilt sig åt, till flickornas fördel. Tidigare forskning pekar ut en rad olika förklaringar till varför dessa skillnader uppstår, och där de flesta orsaker kopplas till egenskaper och företeelser inom pojkgruppen.

I boken Hur gör vi med pojkarna? ger nu Lena Boström och Ingela Åhslund lärare, lärarstudenter och rektorer en ökad förståelse för pojkars skolsituation samt verktyg att arbeta för en mer likvärdig skola. 

Varför är ämnet angeläget?

Ämnet är angeläget ur flera aspekter: klyftorna mellan flickors och pojkars skolprestationer har ökat markant de senaste åren, samtidigt som utbildning blir allt viktigare i konkurrensen på arbetsmarknaden. Pojkarna halkar efter kunskapsmässigt redan tidigt i skolgången, vilket riskerar att ge konsekvenser på många sätt; färre pojkar blir behöriga att söka till högre utbildning, högre risk för utanförskap och segregering, framför allt för pojkar som redan lever i utsatta miljöer. I förlängningen kan denna dystra utveckling innebära att fler pojkar hamnar i olika gängbildningar, kriminalitet och drogproblematik. Med andra ord är pojkars skolprestationer en angelägen fråga för likvärdigheten i skolan.

Vad vill ni förmedla med er bok?

Den viktigaste poängen är att visa på komplexiteten bakom pojkars sämre studieresultat, där biologiska skillnader riskerar att förstärkas i stället för att förebyggas och kompenseras. Det är viktigt att lärare har kunskap och förståelse de förutsättningar och behov som finns i den specifika elevgrupp de har framför sig. Lärare behöver kunna se både individen och gruppen. Utifrån en kännedom om de processer som pågår i klassrummet kan läraren sedan bygga sin undervisning och utveckla sitt ledarskap, det vill säga så att både flickor och pojkar får mötas utifrån sina styrkor och behov.

Vi anser att de didaktiska utgångspunkterna ger goda möjligheter att förstå, planera och genomföra en undervisning som gynnar båda könen. Med boken vill vi också visa på vilka olika möjligheter lärare har i mötet med sina elever. Vi vill också ge en betydelsefull bakgrundsförståelse för pojkars skolsituation och en aktuell forskningsöverblick i boken, men även få våra läsare att reflektera över olika praktiknära exempel och diskutera viktiga frågor.

Om författarna

Lena Boström har en fil.dr-examen från Helsingfors Universitet och är legitimerad ämneslärare i sju olika ämnen. Hon arbetar vid Mittuniversitetet som professor i pedagogik.

Ingela Åhslund har en fil.lic. från Mittuniversitetet, en master- och magisterexamen i specialpedagogik från Umeå universitet, samt är legitimerad grundskollärare 4-9. Idag arbetar hon som rektor på en Montessoriskola.