Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kortpresentation av författaren LindaEngvall

Tre snabba frågor till Linda Engvall

Författaren till serien Lära SO. Linda har skrivit läromedel i SO och SV, ofta med inriktning på värdegrundsarbete. 

Varför välja serien Lära SO?
Man ska välja serien Lära SO om man vill ge eleverna de bästa möjligheterna att lyckas i SO-ämnet. Lärarna kan känna sig trygga med att eleverna får de kunskaper som de behöver. Jag vet att tiden som vi lärare har till att förbereda lektioner och dessutom hinna ta fram uppgifter för att individanpassa undervisningen är knapp. Lära SO underlättar detta arbete med gemensamma individuella uppgifter på olika nivåer, vilket vi har valt att kalla spår. Grundläggande faktakunskaper får eleverna genom det formativa arbetet med de gemensamma uppslagen. Efter det gör eleverna en diagnos och utifrån resultatet kan läraren lägga upp det fortsatta lärandet med hjälp av två olika spår. Det gula spåret handlar om att repetera och befästa det viktigaste. Det gröna spåret är av fördjupande karaktär och på en mer avancerad nivå.

Vad är unikt med Lära SO?
Det mest unika är det som jag nämnde inledningsvis, att materialet är uppbyggt för att lättare kunna individanpassa undervisningen och uppgifterna. Alla komponenter och arbetsgången bygger på en språkutvecklande undervisning. Man tar avstamp utifrån bilduppslag som hör till ämnet och bjuder in till interaktion, här synliggörs elevernas förkunskaper. Här möts vardagsspråk och ämnesspecifikt språk som en brygga mellan dessa olika uttryckssätt. Vilket underlättar förståelsen när man bygger på med ämneskunskaper. Materialet har en mängd övningar och mallar som underlättar inlärningen av till exempel ämnesspecifika begrepp. Unikt med materialet är den röda tråden, eleverna och lärarna kommer snabbt att känna igen struktur och upplägg. Materialet är framtaget för att underlätta för lärarna att nå alla elever och kunna ge eleverna adekvat undervisningen. Materialet är analogt och digitalt. Den digitala grundboken är inläst med autentisk röst. Eleverna kan lätt hänga med i grundboken samtidigt som de lyssnar.

Får alla elever de kunskaper de behöver?
Absolut, läraren kan känna sig trygg. Materialet har en gedigen koppling till läroplanen. Vi har valt att ha årskursböcker så att läraren lättare kan planera. Lärarhandledningen innehåller flera tips på teman med tillhörande uppgifter. Läraren kommer hinna bygga ut undervisningen genom att välja mellan de olika uppgifterna.

Min erfarenhet av att undervisa i samtliga SO-ämnen på låg- och på mellanstadiet har bidragit till att jag sett ett behov av att skapa en brygga mellan stadieövergångarna. Lära SO ger verktyg för att arbeta med begreppsförståelse, lässtrategier och studietekniker för att underlätta det fortsatta och livslånga lärandet.

Kan du berätta något mer om årskursindelningen?
Ja, som jag nämnde är materialet uppdelat i teman som är kopplade till läroplanen. Dessa teman är fördelade i årskursböckerna. Alla komponenterna har en tydlig progression både vad det gäller språk, innehåll och textmängd. Demokrati och FN är återkommande i samtliga årskursböckerna. Det är något som många skolor arbetar med kontinuerligt och som är återkommande varje läsår. Genom att innehållet varieras möter eleverna något nytt. Innehållet har också en progression som fördjupar elevernas kunskaper. Att lära om demokrati och genom demokratiska arbetsformer löper som en röd tråd genom materialet.