Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att ta kvalificerade beslut

Det har länge saknats en svensk lärobok som på ett gediget sätt tar sig an investerings- och finan­si­erings­beslut genom att ge det praktiska hantverket en kritisk förklaring utifrån olika teorier. Nu är den boken kommen. Den heter Investeringsbedömning och modern finansiell teori och är skriven av Ted Lindblom och Stefan Sjögren.

Boken tar avstamp i modern finansiell teori, varför är det en viktig teori att applicera i en bok om investeringsbedömning?  

– Modern finansiell teori bildar ramverket för investerings­bedömning och de överväganden som görs när man genomför investeringskalkyler. Det är centralt för investeringars värdeskapande att beslutsfattare förstår och kan göra adekvata avväg­ningar mellan investeringars kalkylerade avkastning och finansiärers risktagande. Ytterst syftar modern finansiell teori till att beskriva och förklara de inves­terings- och finansieringsbeslut som fattas inom företag samt olika bevekelsegrunder som är betydande för att få andra finansiärer att medverka.

Det finns exempel från verkligheten där missvisande investeringskalkyler har resulterat i överskridna budgetar. Hur kan det undvikas?

– Att investeringsbeslut ibland tas på felaktiga grunder är inte investeringskalkylens fel. Kalkylen blir aldrig bättre än kvaliteten på kalkylunderlaget. Det krävs gediget arbete för att ta fram relevant kalkylunderlag inför såväl investerings- som finansi­eringsbeslut. Om investeringskalkylen är korrekt utförd, väl förankrad i finansiell teori, kan den synlig­göra eventuella brister, risker och prognosfel för beslutsfattare.

Vilka tankar eller lärdomar vill ni att läsarna ska ta med sig efter att ha läst boken?  

– Läsaren ska få kunskap om grunderna i inves­te­rings­­­kalkylering och lära sig att tillämpa traditionella investeringskalkylmetoder. Vi vill bidra till en djupare förståelse för sambandet mellan risk och avkastning samt vad som är kapitalets alternativ­kostnad och därmed det relevanta kalkylräntekravet i olika beslutssituationer. Detta har effekter på långsiktighet och hållbarhet. Slutligen medför bokens teoretiska koppling ökad förståelse för att det är individer som fattar beslut och att hänsyn måste tas till olika målkonflikter.

Nyfiken på författarna?

Ted Lindblom är ämnesansvarig professor och sektionsledare på Industriell och finansiell ekonomi & Logistik vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stefan Sjögren bedriver forskning och undervisar inom industriell och finansiell ekonomi vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.