Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Pedagogiskt arbete i skolans tidigare år

3 snabba frågor med Anette Emilson & Susanne Thulin

Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling – med utgångspunkt i de yngre årens pedagogiska praktiker, det vill säga förskola, förskoleklass och fritidshem.

Idén till boken uppkom i samband med inrättandet av pedagogiskt arbete som forskarutbildningsämne på HKR. Anette Emilson och Susanne Thulin skulle bli undervisande lärare inom denna forskarutbildning, och samtidigt var de disputerade och tidigare verksamma inom ämnet pedagogik.

– Vi behövde sätta oss in i disciplinen pedagogiskt arbete och hur det skiljde sig från närliggande discipliner som pedagogik och utbildningsvetenskap. När vi sökte svar på dessa frågor stod det klart att ämnet fortfarande uppfattas som vagt definierat och som varande under utveckling, även om det också fanns vissa kännetecken som återkom i lärosätenas beskrivningar. Vi fann därför ett behov att fortsätta bidra till ämnets formering och särskilt i relation till de yngre årens pedagogiska praktiker.

”Det handlar om att stärka den vetenskapliga grunden hela vägen"

Varför skrev ni denna bok?

Med denna bok vill vi bidra till ämnets etablering och legitimitet. Det handlar om att stärka den vetenskapliga grunden hela vägen – från i vårt fall grundutbildningen av blivande förskollärare och fritidslärare, till den praktiskt pedagogiska verksamheten i förskola och fritidshem, till forskarutbildning och verksamma forskare. En poäng med ämnet är just att erhålla redskap för att beforska den egna yrkespraktiken och därigenom också ta makt över kunskaps- och professionsutvecklingen genom att lärare utbildar lärare. Något annat som visar på ämnets etablering är den konferens som anordnas vartannat år och som alternerar mellan lärosäten som har pedagogiskt arbete som forskarutbildningsämne. Konferensen går av stapeln den 15-17 augusti 2023 i Norrköping och är ett viktigt forum där forskare och doktorander presenterar och diskuterar aktuell forskning. Även lärare, skolledare och andra praktiker med skolutvecklande uppdrag välkomnas.

Vad bidrar boken med till förskollärarprogrammet samt grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem? 

Boken ger en bakgrund till, och exempel på, pedagogiskt arbete som lärares, och då specifikt förskollärares/fritidslärares, eget ämne och forskningsområde. Lärarutbildningarna liksom tillhörande pedagogiska praktiker ska vila på en vetenskaplig grund och denna bok visar på betydelsen av att ha ett lärarprofessionsspecifikt ämne som sätter de praktiknära frågorna på agendan och utvecklar användbar praktiknära kunskap. Detta är en bok som kan användas under hela utbildningen med olika fokus. Olika kapitel passar in i olika kurser, särskilt med lärandemål som rör vetenskaplig medvetenhet och forskningsetik, men också samhälleliga aspekter och olika kunskapsinnehåll som exempelvis barns lärande av naturvetenskap och litteracitet. Boken kan användas för att utveckla studenternas vetskap om det ämnet och forskningsområdet, deras vetenskapliga förhållningssätt, samt teoretiska och metodologiska förståelse kopplat till olika innehåll.

Vad bidrar boken med till forskarutbildningen? 

Bokens idé är att synliggöra en vetenskaplig grund hela vägen från grundutbildning, till verksamma på fältet, vidare till forskarutbildning och verksamma forskare. Boken har sin plats på forskarutbildningen för pedagogiskt arbete, där den bidrar till att ge doktoranderna en bakgrund till ämnets tillkomst, syfte och utveckling över tid samtidigt som detta problematiseras och dilemman synliggörs. I boken synliggörs också utbildningsspecifika aspekter av forskarutbildning med inriktning pedagogiskt arbete i de yngre årens utbildningspraktik.

Vi vill se boken som ett inlägg i diskussionen om ämnets formering, med särskilt fokus på de yngre åren. Boken kan ses som ett bidrag från oss forskare och lärare som utbildar blivande lärare för de yngre åren, och till studenter inom lärarutbildning och de lärare som deltar i forskarutbildningens kurser. Konkret bidrar boken med olika innehållsliga exempel på centrala frågor inom pedagogiskt arbete och hur dessa kan hanteras och förstås både metodologiskt och teoretiskt. Vidare ges flera konkreta exempel på olika aspekter som bör beaktas vid planering och genomförande av samverkans- och utvecklingsprojekt.

Nyfiken på redaktörerna?

Anette Emilson är professor i utbildningsvetenskap och filosofie doktor i pedagogik på avdelningen för förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad.

Susanne Thulin är biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon har en bakgrund som förskollärare och hennes forskning är inriktad mot frågor som rör undervisning i naturvetenskap i förskolan.