Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor med Martin Stigmar

Varför behövs det en bok på temat Inkluderande högre utbildning?

Vi har ofta mött lärare som efterfrågar arbetssätt för att stödja en alltmer heterogen studentgrupp att nå utbildningens mål utan att sänka kraven. Boken är skriven för att användas som litteratur på högskolepedagogiska kurser och även som underlag för kollegiala diskussioner relaterade till innehållet.

Med denna bok hoppas vi fylla en lucka i litteraturen för högre utbildning när det gäller breddad rekrytering, breddat deltagande och inkluderande lärande i en svensk kontext, eftersom mycket av den litteratur som finns är skriven utifrån anglosaxiska förhållanden. 

Vem är boken till för?

Boken är i första hand skriven för undervisande lärare. Den är både introducerande och går att läsa som en fördjupning i ämnet och är alltså inte bara till för de redan frälsta.

Ansvaret för hur högre utbildning ska erbjuda alla behöriga studenter – oavsett bakgrund – möjligheter att bidra och nå sin fulla potential ligger dock inte på den enskilda läraren utan på lärosätenas ledningar på olika nivåer. Därför hoppas vi på en bred läsekrets.

Vad bidrar vår bok med?

Med vår bok vill vi problematisera uppdraget breddad rekrytering och bidra med en ökad förståelse för både studenters och lärares utmaningar. Vi vill också ge konkreta exempel på hur ett inkluderande förhållningssätt kan omsättas i en forskningsförankrad undervisningspraktik. 

På sikt hoppas vi att boken bidrar till pedagogisk utveckling vid lärosätena så att de många erfarenheter och perspektiv som finns representerade bland landets studenter (och lärare) kommer utbildningarna till godo.

Nyfiken på redaktören?

Martin Stigmar är professor i högskolepedagogik vid Malmö universitet. Martin undervisar och forskar kring handledning och lärarroll. Forskningen fokuserar hur digitaliseringen av högre utbildning påverkar universitetslärares professionella identitet och praktik. I Martins forskningsintressen ingår att granska hur kunskapskrav formuleras i styrdokument när polisprofessionen möter akademin.