Sverige
Privatperson Logga in

Tre snabba frågor om Vallmomodellen

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språk­liga förståelsen har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande.

Inger Fridolfsson har en fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och varit verksam i forskningsprojekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. I boken Vallmomodellen ger Inger Fridolfsson en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med.

Bokens undertitel är Balanserad läs- och skrivinlärning. Vad menas med balanserad?
– Med balanserad läs- och skrivinlärning menas att det ska vara en balans mellan å ena sidan avkodning, som är den tekniska delen, och å andra sidan språklig förståelse. Båda dessa komponenter måste finnas med. Det bygger på den numera väletablerade modellen ”The Simple View of Reading” som beskriver läsförståelse som en produkt av avkodning och språklig förståelse.

Din bok innehåller en tydlig handlingsplan för olika tröskelnivåer i läs- och skrivinlärningen. Vad är vinsten med det?
– Vinsten med trösklarna är att så tidigt som möjligt hitta de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar att tidiga insatser kan vara avgörande för att förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Med hjälp av trösklarna kan man noga följa elevernas läs- och skrivutveckling. Handlingsplanen ger även lärare förslag på lämpliga övningsuppgifter som också har förankring i forskning.

Det finns nu två nyutkomna arbetsböcker till Vallmomodellen. Vad är tanken med dem?
– Tanken med arbetsböckerna är att eleverna självständigt ska kunna färdighetsträna. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och boken kan påbörjas vid olika tidpunkter under läsåret, beroende på elevens förkunskaper. Övningarna har en tydlig struktur med en långsam progression och med många repetitioner. Tack vare den tydliga strukturen ges eleven möjlighet att lyckas, något som bidrar till att självförtroendet stärks.

Syftet med Vallmomodellen är att ge läraren ett verkningsfullt redskap för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skriv­svårigheter. Som hjälp i kartläggningen av elevernas erövrande synliggör modellen de olika trösklar som läs- och skrivinlärningen innehåller och för varje tröskelnivå ett antal grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig innan de kan ta sig vidare. Författaren beskriver utförligt en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efter­kälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar.

Nyfiken på
Inger Fridolfsson? 

Inger Fridolfsson har en fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon är lärarutbildare och har varit verksam i forsknings­projekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer