Privatperson Logga in

Geografisk informationsbehandling

Teori, metoder och tillämpningar

Skickas följande arbetsdag

399 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Geografisk informationsbehandling baseras på insamling, lagring, analys och visualisering av geografiska data. Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina teoretiska kunskaper. Boken innehåller både teoretiska och praktiska delar, där de senare beskriver tillämpningar som ex...

Kompletterande material

Kap. 1 Introduktion till geografisk informationsbehandling
Geoforum
Kartografiska sällskapet
Open Source GIS
Geografiska data i Wikipedia
GIS-centrum, Lunds universitet

Kap. 2 Infrastruktur för geografiska data
GET-tjänsten - nedladdningstjänst för universitet
Geodatarådet
Inspire
International Organization for Standardization - ISO
Standarder i ISO-19100 serien
Open Geospatial Consortium - OGC
Lantmäteriet
Geodataportalen
Nationell vägdatabas
Group on earth observations
Eurogeographics
CORINE marktäckedata 
Copernicus
UN-GGIM 
Sveriges Geologiska Undersökning - SGU 
Sjöfartsverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Miljödataportalen
Data från ESRI 
OpenStreetMap 

Kap. 3 Referenssystem och kartprojektioner
International Terrestrial Reference Frame - ITRF 
EUREF
Nordiska Kommissionen för Geodesi - NKG 
Lantmäteriet om referenssystem 
Lantmäteriet om landhöjning 
Lantmäteriets koordinattransformationstjänst 
Formler för kartprojektioner 
Bilder på kartprojektioner 
Sfärens geometri 

Kap. 4 Insamling av geografiska data
Sveriges kart- och mättekniska förening - SKMF 
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS 
GPS 
Galileo 
Glonass 
Beidou 
SWEPOS 
Utbildningsmaterial i geodesi och fotogrammetri
Lantmäteriet om GPS och satellitpositionering 
Rymdstyrelsen 
European space agency (ESA) 
European space agency (ESA) – svensk sida 
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Satellitbilder 
NordicSpace 
Tutorial i fjärranalys 

Kap. 5 Lagring av geografiska data
ASCII-tabell
UNICODE 
Spline 
Portable Network Graphics - PNG 
Joint Photographic Experts Group - JPEG
Webbkurs om databaser
Grunderna i SQL 
Rumslig utvidgning av SQL - SFSQL 
PostGIS 
Unified Modeling Language - UML 

Kap. 6 Geografiska data på webben
Web Map Service - WMS 
WMS-tjänster från länsstyrelserna 
Google Earth 
hitta.se 
eniro 
Grunderna i XML 
Geography Markup Language - GML
Scalable Vector Graphics - SVG 
HTML 
JavaScript 
MSB-tjänst 
Fjärranalysdata-tjänst 

Kap. 7 Transformation av geografiska data
Bildbehandling 
Affin transformation 
Projektiv transformation 
Kriging interpolation 

Kap. 8 Analys av geografiska data
Sfäriskt avstånd
Punkt i polygon
Dijkstras algoritm 
Handelsresandes problem 
Bostadsbränder i storstadsregioner

Kap. 9 Kvalitetsaspekter
Standarder i ISO-19100 serien 
Analytisk bestämning av felfortplantning 
Stokastisk simulering av felfortplantning – Monte Carlo metoder 

Kap. 10 Kartografi och geovisualisering
Kartografiska sällskapet 
Internationella kartografiska sällskapet - ICA
Verktyg för att göra kartor med Google som bakgrund 
GMES karthemsida 
Färgtips för kartor

 

Information

ISBN:

9789144131740

Utgivningsår:

2012

Revisionsår:

2020

Artikelnummer:

36386-07

Upplaga:

Sjunde

Sidantal:

352

Författare

Lars Harrie

Lars Harrie är professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Han forskar och undervisar om metoder för g...

Wolter Arnberg

Wolter Arnberg, universitetslektor med inriktning mot GIS och fjärranalys. Stockholms universitet, Naturgeografiska institutionen († 2011).

Lars Eklundh

Lars Eklundh, professor i naturgeografi med särskild inriktning mot fjärranalys. Verksam vid Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap...

Nicklas Guldåker

Nicklas Guldåker är forskare och lärare i ämnet kulturgeografi. Han forskar inom fältet katastrof- och riskhantering med särskild inriktning mot me...

Hans Hauska

Hans Hauska, docent i fjärranalys, särskilt digital bildbearbetning. Forskare vid avdelningen för geoinformatik, KTH. Handledning av doktorander oc...

Dan Klang

Dan Klang, teknologie doktor i fotogrammetri och geoinformatik, egen företagare GeoXD AB. Dan har efter anställningen på Lantmäteriet, där den huvu...

Karin Larsson

Karin Larsson, naturgeograf och universitetsadjunkt vid Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Verksam som lära...

Fredrik Lindberg

Gunhild Lönnberg

Gunhild Lönnberg, standardiseringskoordinator vid Lantmäteriet. Huvudsakligt arbetsområden är modellering med särskild kompetens inom områdena stan...

Håkan Olsson

Håkan Olsson är professor i fjärranalys vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han forskar om fjärranalysmetoder för att uppskatta skog och vegetation ...

Jesper M. Paasch

Petter Pilesjö

Petter Pilesjö, professor i naturgeografi, föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum, samt lektor vid Institutionen för Naturgeografi och Eko...

Ewa Rannestig

Ewa Rannestig, tidigare ansvarig för geodatasekretariatet vid Lantmäteriet. Huvudsakligt arbetsområde är den nationella geodatastrategin och uppbyg...

Bengt Rystedt

Bengt Rystedt, ålderspensionär. Disputerade 1973 vid LTH på en avhandling inom geografisk informationsbehandling. Innehaft ledande FoU-befattningar...

Ulf Sandgren

Ulf Sandgren. En huvuduppgift under senare år har varit att för Lantmäteriets del medverka i uppbyggnaden av den europeiska och svenska infrastrukt...

Hanna Stigmar

Hanna Stigmar, teknologie doktor i fastighetsvetenskap. Har forskat om användbarhetsaspekter inom webb-GIS och -kartografi. Har också undervisat i ...

Per Svensson

Per Svensson, pensionär, f d forskningschef i datavetenskap vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 1996–2002 adjungerad professor i Statistis...

Alexander Walther

Christina Wasström

Christina Wasström, nationell Inspire-samordnare vid Lantmäteriet. Huvudsakligt arbetsområde är att koordinera det nationella genomförandet av EU-d...

Jonas Ågren

Jonas Ågren, teknologie doktor i geodesi. Arbetar för närvarande vid Geodesienheten på Lantmäteriverket, huvudsakligen med utvecklingsarbete inom g...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer