Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Artikel som handlar om PISA 2022 och resultatet som fortsätter rasa

PISA 2022 – tidiga insatser kan vända trenden 

PISA-undersökningen fortsätter ge oss intressanta insikter om 15-åringars kunskaper i viktiga ämnen – och om samhällsutvecklingen. De senaste åren har svenska elevers resultat i matematik och läsförståelse rasat. Men vad ligger bakom och hur kan trenden vändas? 

PISA 2022 visar att svenska elever har sämre resultat i matematik och läsförståelse jämfört med 2018, medan naturvetenskapen ligger på en oförändrad nivå. I matematik är förändringen dramatisk. 2018 presterade 19 procent av eleverna på den lägsta nivån i matteprovet, mot 27 procent 2022. Det finns också ett samband mellan läsförståelse och matte, eftersom läsning är en viktig komponent för att ta sig an matematiken. 

En utmaning för hela samhället 

Flera bakomliggande faktorer har pekats ut. Pandemin är en, men den generella nedgången i läsning och matematik började långt tidigare. Det handlar också om ökad digitalisering i skolan, förändrade läsvanor hos unga och ett större gap mellan de svagast och bäst presterande. Framför allt är det elever från socioekonomiskt svaga hem som backat i resultaten. Det säger något om ökade klyftor i hela samhället. 

Vad säger forskningen? 

För att klara det dagliga livet som vuxen och förstå allt från normal tidningstext till olika instruktioner krävs ett ordförråd på minst 50 000 ord, men en läsovan sjuttonåring kan bara 15 000 – 17 000 ord. Hela 80 % av vårt ordförråd kommer från text. Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg behövs det 5000 timmars lästräning för att bli en fullgod läsare. Det motsvarar nästan 14 års träning för den som läser en timme per dag. 

Studier visar att läsning av tryckt text, som tar lite längre tid än skärmläsning, har en positiv effekt på minnet och läsförståelsen. Den fysiska helhetsuppfattningen av en bok spelar också roll när det gäller att minnas och organisera informationen, liksom den taktila upplevelsen av att skriva för hand. (Tryckta texter ger bättre läsförståelse - Skolverket) 

Professor Torkel Klingberg forskar kring metoder för att effektivt stödja barn i deras läsutveckling och matematiska förståelse. Han framhåller vikten av att på ett tidigt stadium identifiera och stödja barn som har svårigheter med läsning, genom interventioner och individanpassade metoder. Barn lär sig i olika takt, men hjärnan kan tränas, och här har läraren en viktig roll som coach. 

Rätt till läromedel – av hög kvalitet 

I takt med att digitaliseringen av skolan blivit alltmer ifrågasatt har politiska initiativ tagits för att stärka barns tillgång till kvalitativa, tryckta läromedel. Men vad kännetecknar ett läromedel av hög kvalitet? 

Läromedelföretagens kvalitetspolicy baseras på principen att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen, oavsett bakgrund, vilket ställer höga krav på saklighet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i allt material.  

Ett läromedel av hög kvalitet ska skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt och likvärdigt lärande. Lärarhandledningen är viktig för att ge stöd, vägledning och inspiration i undervisningen. Dessutom ska det finnas möjligheter till varierad inlärning anpassad för elevens förutsättningar. Här kan ett läromedel med både tryckta och digitala resurser vara till hjälp för att ge eleven extra utmaning eller stöd, oavsett nivå.  

Lärare idag ställs inför stora utmaningar när det gäller att ge eleverna likvärdig utbildning. En bok, hur bra och genomarbetad den än är, kan aldrig ersätta en lärare. Därför arbetar vi på Studentlitteratur varje dag med att utveckla och förbättra de redskap som läraren har till sitt förfogande. 

Läromedel och läsförståelse för olika behov 

Genom våra läromedel i svenska vill vi hjälpa lärare och pedagoger att utveckla sina elevers läsning, ordförståelse och ordförråd. Därför har vi ett brett utbud av såväl som böcker inom läsförståelse, bokstavsinlärning, ordkunskap, skrivande och mycket mer. I böckerna för lägre årskurser skriver eleven för hand.  

Träff på texten och vår nyaste serie Krumelurkul är läromedel som skapar läsglädje genom bra berättelser och ett rikt kompletterande material. De omfattande lärarhandledningarna ger tips och inspiration. Läromedlen kan med fördel kombineras med lättlästa böcker – vi har en varierad utgivning som gör det lätt för läraren att hitta rätt utifrån rekommenderad ålder, lättlästnivå och genre. Möjligheterna att till exempel arbeta med teman och skapa gemensamma diskussioner är många. Våra klasspaket kan vara en ingång till mer lustfylld läsning. 

Gediget stöd för elever och lärare 

PISA-resultaten är nedslående, men utvecklingen kan vändas med rätt insatser redan i tidig ålder. Tillgång till riktigt bra läroböcker och möjligheten att läsa och skriva i fysiska böcker, tillsammans med digitala resurser när det bedöms vara lämpligt, skapar bättre förutsättningar för lärande. Vårt mål är att ge lärare och elever alla de verktyg de behöver för att lyckas, oavsett bakgrund eller förutsättningar.