Konsten att ge ut rätt böcker, av rätt författare

Ur Författarnyhetsbrevet

Hur tillgodoser man som förlag de läromedelsbehov som finns ute på Sveriges skolor och universitet? Vilka läromedel är relevanta och vilken kurslitteratur efterfrågas? Och vem är bäst lämpad att författa? Vi lät Alexandra Ellervik, förläggare inom vård och rehabilitering, och Per Lindsjö, läromedelsutvecklare i engelska för gymnasieskolan, förklara hur Studentlitteratur arbetar med sin utgivning och sina författare.

Vem är det vanligtvis som initierar en ny bok eller produkt – ni på förlaget eller författarna själva?

Alexandra: Processen att ta fram ny kurslitteratur är till största delen förlagsstyrd vilket betyder att jag som förläggare har en uppsökande roll. Men utgivningsidéerna bottnar ofta i att jag möter universitetslärare, tillika etablerade eller potentiella författare, vid mina institutionsbesök. Under dessa möten får jag en inblick i deras litteraturbehov och var det saknas ny utgivning.

Per: Det är mer eller mindre regel att de författare som vi redan samarbetar med kontinuerligt är med i utvecklingen av nya läromedel. Det händer också att vi på förlaget identifierar en lucka i utgivningen som vi vill fylla och då presenterar vi antingen en idé för befintliga författare eller så finner vi nya via de kontakter vi har med skolan. Att en lärare eller en grupp av lärare kontaktar oss med en idé som vi går vidare med är en annan möjlighet.

Hur identifierar ni behovet av ny utgivning?

Alexandra: Vi jobbar i nära samarbete med universitetslärare som är de som bäst vet vad som finns och vad som behövs när det gäller kurser inom universitet och högskola. Genom att kontinuerligt göra besök på institutioner, medverka vid konferenser, och ibland även göra någon form av marknadsundersökning, identifierar vi behoven. Därefter tittar vi på struktur och eventuellt innehåll innan vi börjar leta potentiella författare, gärna frontfigurer inom sina ämnen.

Per: Det sker dels via författarna som är eller har varit i skolans värld, dels via egna kontakter på skolorna. Dessutom håller vi koll på reformer, styrdokument och trender – allt som rör utvecklingen i skolan. Ett nytt läromedel kan motiveras av att ämnet är intressant, att det är en ny typ av läromedel vi vill göra, eller en kombination.

Vilka kriterier ska en bok uppfylla för att ni ska ta den vidare till utgivning?

Per: Den måste givetvis uppfylla en rad kvalitetskrav – ett bra urval av text- och eventuellt filmmaterial, relevanta och kvalificerade uppgifter till materialet, en tanke om struktur och presentation, en didaktisk och pedagogisk idé och givetvis en koppling till ämnesplaner. Ett läromedel ska också ha den något svårdefinierade egenskapen att det ”fungerar i klassrummet”. Det ska med andra ord innebära en tydlig nytta för lärarna och eleverna.

Alexandra: Boken ska i första hand vara anpassad till grundutbildning och den ska tas fram i nära samverkan med lärare. Inom mitt utgivningsområde är det också viktigt att boken är evidensbaserad. Med tanke på att de flesta av våra universitets- och högskolestudenter i dag är uppväxta med datorer ser vi dessutom gärna att kurslitteraturen innehåller digitala element.

Vilka egenskaper bör författarna ha?

Alexandra: Utöver att vara kunnig inom sitt ämnesområde ska författaren ha ett intresse av att förmedla innehållet på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Han eller hon ska också se värdet och nyttan av att producera bra kurslitteratur.

Per: De författare som lyckas bäst med sina läromedel är de som har en klar idé om vad de vill göra, och har omdöme att välja bort material som ”missar målet”, även om det är bra. En bra läromedelsförfattare ser läraren och eleven framför sig.

Hur ser kontakten med institutioner och skolor ut?

Alexandra: Eftersom vi fortlöpande besöker universitet och högskolor runt om i landet och presenterar ny kurslitteratur får vi in goda synpunkter och utgivningsidéer som vi kan vidareutveckla. En av framgångsfaktorerna för oss är just denna nära samverkan. Som förläggare blir det många resor för att på plats träffa författare och blivande författare. Majoriteten av Studentlitteraturs förläggare har själva erfarenhet av undervisning och forskning, och har därför ett stort personligt nätverk på institutionerna.

Per: Vi har läromedelssäljare som gör hundratals skolbesök om året och träffar många elever och lärare. Vi läromedelsutvecklare har fortlöpande kontakt med säljarna och vi har också avstämningsdagar då vi diskuterar behov och önskemål som ställs i relation till kommande utgivning. Även vi läromedelsutvecklare är ute på skolor, utställningar och mässor för att träffa kunder.

I vilken utsträckning påverkas utgivningsbesluten av vad era konkurrenter ger ut?

Per: Vi håller koll på vad konkurrenterna gör, men jag vill inte påstå att vi springer efter varandra. Som förlag har vi rätt tydliga styrkor och tydlig utvecklingspotential och det är i första hand det vi fokuserar på. Men givetvis satsar vi på material som syftar till att ta marknadsandelar från våra konkurrenter. Vi har också en uppfattning om hur  marknaden för olika ämnen på olika stadier ser ut och det ger oss en fingervisning om vad vi bör satsa på.

Alexandra: Så klart kikar man på vad konkurrenterna ger ut. Det påverkar inte direkt våra utgivningsbeslut, men med hjälp av deras utgivning ser vi hur vi kan göra vår kurslitteratur mer skräddarsydd och anpassad för våra målgrupper.

Hur ser ni på att ni själva har ”konkurrerande” titlar inom respektive utgivningsområde?

Alexandra: Jag ser inte det som något problem eftersom böckerna aldrig är identiska vad gäller innehåll. Titlarna har oftast olika perspektiv och det kan snarare finnas synergieffekter mellan dem.

Per: Inom mitt område ser jag det som naturligt att ha flera olika titlar och serier för samma målgrupp – även om vi också inriktar titlarna något olika. Elevgrupper har inga skarpa gränser mellan sig. Det är en styrka för ett förlag att kunna erbjuda olika typer av läromedel för olika elevgrupper, beroende på vilken nivå eller de speciella egenskaper de är ute efter.

Skribent: Christian Robért

 

 

Alexandra Ellervik

Förläggare vård och rehabilitering

Alexandra har forskat i neurofysiologi med inriktning mot smärta och ryggmärgsskador och undervisat i neurofysiologi för studenter inom vård, medicin, biomedicin samt på tandläkarhögskolan.

 


Per Lindsjö

Läromedelsutvecklare engelska – gymnasium

Per är i grunden gymnasielärare i engelska och svenska, med undervisningserfarenhet från allt mellan dåvarande individuella programmet till högt motiverade elever på studieförberedande program. 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text