Tidigare års julgåvor till

2016

2016 års julgåva gick till ett fyra år långt utbildningsprojekt i den indiska delstaten Rajasthan med målet att ge 600 dalitiska barn i åldern 6–14 år möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna på tre lokala lärocenter. Ett år in i projektet hade 300 barn börjat på lärocentren och resultaten av undervisningen var redan tydliga. Nära hälften av barnen hade förbättrat sin läskunnighet och fler än hälften hade förbättrat sina matematikkunskaper.  Läs mer...

I Rajasthan bor cirka 50 miljoner människor, varav många är daliter. Trots Indiens modernisering och officiella förbud mot all diskriminering är daliterna fortfarande mycket utsatta – de lever som en oberörbar grupp och kastsystemet är djupt rotat i den traditionsbundna konservativa samhällsstrukturen. Närheten till den pakistanska gränsen medför också att unga flickor riskerar att utsättas för trafficking.

Fattigdomen är utbredd bland daliterna i Rajasthan och många lever av tillfälliga arbeten inom jordbruket, vilket leder till att de ofta måste flytta. Extrema temperaturer med 54 grader sommartid och minusgrader vintertid försvårar deras levnadsvillkor ytterligare.

Situationen medför att dalitiska barn får svårt att närvara i skolan, då de inte bor på samma plats under en längre tid. Ofta måste de också hjälpa till med att arbeta på fälten. Det är svårt för dessa familjer att bryta mönstret, men en viktig del för att lyckas är att barnen får sin rättmätiga skolgång.

De tre lokala lärocentren drivs av de boende i byn. Instruktörer har utbildats och tillsammans med föräldrar och andra invånare får de hjälp att i sin tur stötta eleverna.

Studentlitteratur bidrog med skolböcker, läsböcker och pedagogiskt material till lärocentren, den närmast belägna skolan och byarnas gemensamhetslokaler där barn kan leka. Vi bistod även med solcellspaneler som gör att lärocentren kan användas också efter mörkrets intåg. Med hjälp av panelerna får lokalerna också svalka under sommaren och värme vintertid.

Vår julgåva till Barnfonden 2016: 75 000 kr.

2015

2015 års julgåva gick till över 750 lär dig läsa-spel till skolbibliotek i provinserna Kratie och Svay Rieng i Kambodja – områden där analfabetismen är hög. Spelen hjälper barnen att på ett pedagogiskt sätt leka sig till kunskap, både på rasterna, under lektionstid och efter skolan. Lär dig läsa-spelen blev en del av den ordinarie undervisningen och resultat i form av förbättrade läsvanor kan redan skönjas.  Läs mer...

Många barn som bor och går i skolan i provinserna Kratie och Svay Rieng i Kambodja har mycket svårt att läsa och skriva. Deras nivå ligger i många fall under snittet och en följd kan bli att barnen slutar skolan i förtid, då de inte klarar proven för att avancera till nästa årskurs. Barnfonden arbetar med att stödja förskolor och skolor, bygga bibliotek och utbilda personal i Kratie och Svay Rieng. Tillgången till pedagogiskt material spelar förstås en viktig roll.

Lär dig läsa-spel är ett verktyg för att hjälpa barnen att förbättra sina resultat i skolan. Genom spel och övningar underlättas inlärningen hos barnen. De får jobba med bokstäver, ordklasser, synonymer och texter och spelet är särskilt bra för elever med inlärningssvårigheter.

Ett av de barn som har använt lär dig läsa-spelen är 11-åriga flickan So Sreypich som går på skolan Svay Thum. Hon säger att ”numera föredrar mina klasskompisar och jag att gå till biblioteket på rasterna, för att läsa och spela de nya spelen. Det är roligare än att bara vara ute.” Hon lånar även med spelen hem för att hjälpa sin lillebror att lära sig att läsa.

Även lärarna har sett nyttan med spelen och de använder dem i sin undervisning. Läraren Ms Sor Tithmuny som undervisar barn i åldern 6–8 år på skolan Kdey Slar berättar även att många av barnens föräldrar har blivit nyfikna på spelen och frågat henne hur de fungerar.

Barnens läsvanor har förbättrats då de nu kan och även vill läsa böcker.
Ms Sor Tithmuny, lärare

Vår julgåva till Barnfonden 2015: 50 000 kr.

2014

Att göra flickors plats i lek, sport och utbildning självklar – det var målet med projektet som julgåvan 2014 gick till. 550 grundskoleflickor i området Dugda, sydöst om Addis Abeba i Etiopien, fick genom projektet både förbättrade utbildningsmaterial och förutsättningar att kunna delta i sportaktiviteter.  Läs mer...

I området råder fortfarande skadliga traditioner och seder, så som könsstympning, barnäktenskap och barnarbete, vilket förtrycker och tillintetgör flickornas självkänsla och framtidsutsikter. Barnfonden bedriver ett långsiktigt arbete i regionen och tillsammans ville vi verka för att förhindra att dessa negativa traditioner befästs och ta bort sociala och kulturella hinder som hindrar flickors deltagande i lek, sport och utbildning.

Genom projektet som julgåvan 2014 gick till har två grundskolor försetts med utbildningsmaterial och personalen vidareutbildats. Tillsammans med Woreda Youth and Sports har intresserade flickor kunnat träna olika sporter och fått tillgång till sportplaner, kläder och material. Dessutom anordnades workshops för föräldrar, lärare, religiösa ledare och lokala myndigheter för att långsiktigt motverka farliga seder och förändra synen på flickors skolgång.

Skolan har kommit en bit på vägen att skapa en jämlik skola. Flickorna har fått stärkt självförtroende och deras iver pushar oss att fortsätta utvecklingen.
Geda Rago, rektor Hate Graba

Vår julgåva till Barnfonden 2014: 50 000 kr.

2013

Julen 2013 bidrog Studentlitteratur till Barnfonden i deras upprustningsarbete av förskolan Haleluya Kindergarten i Addis Abeba. Där delade nämligen 364 förskolebarn på sju undermåliga och dåligt utrustade klassrum. Läs mer...

De allra fattigaste barnen i området Addis Ketema Sub City i Addis Abeba i Etiopien hade fått tillgång till en förskola. Dock var den dåligt utrustad vilket hämmade barnens utveckling och ökade risken för sjukdomsspridning. Man saknade det mest väsentliga – stolar och bord till alla, pedagogiskt material, leksaker för både inom‐ och utomhuslek, vattenbehållare m.m.

Vi valde att stötta Barnfonden till förmån för att rusta upp förskolan så att de 364 barnen skulle kunna utvecklas och laddas med positivitet inför att fullfölja den kommande grundskolan.

Genom projektet har förskolan försätts med stolar, bord, skolmaterial, inom- och utomhusleksaker, rena vattenbehållare och förvaringsmöbler för så väl material som barnens lunch. Därtill har de lokala myndigheterna gett barnen skoluniformer och utbildningsmaterial och barnens föräldrar har varit delaktiga i upprustningen av förskolan. Uppmärksamheten har i sin tur lett till att inskrivningarna på Haleluya Kindergarten har ökat.

Vår julgåva till Barnfonden 2013: 100 000 kr.

2012

 Genom vår julgåva till Barnfonden bidrog vi med 5096 läroböcker till åtta lågstadieskolor i en landsbygdsregion i norra Etiopien. Det var en gåva som 8 638 barn tar del av – dagligen. Läs mer...

Lågstadieskolorna hade inte tillräckligt med läroböcker. De böcker som fanns var trasiga, gamla och dessutom ofta på engelska, vilket innebar att lågstadieeleverna inte kunde läsa dem. Ett flertal av de 69 titlar vi bidragit med är skrivna på amhariska, det lokala språket. Med dessa läroböcker kan de yngre barnen nu lära sig att läsa på sitt eget språk, innan de lär sig engelska. Detta är en direkt avgörande faktor för att barnen ska fullfölja sin skolgång.

Ato Fikru Mamo, rektor på grundskolan Keyit som nu fått nya läsböcker, säger:
- Tillgången till läsböcker för våra elever har ökat drastiskt. Inte bara elevernas resultat förbättras, utan nu kan våra lärare även hänvisa till olika böcker i sin undervisning vilket kommer gagna inlärningen och öka motivationen hos både elever och lärarna själva.

Vår julgåva till Barnfonden 2012: 75 000 kr.

2011

 Silti-Aynage i södra Etiopien är ett fattigt landsortsområde där utbildningsnivån är låg. För flickor är det särskilt avgörande med utbildning. 156 flickor stöttade vi genom vår julgåva 2011 med skolmaterial, skoluniformer, stödundervisning och sociala aktiviteter som uppmuntrat till fortsatt skolgång. Läs mer...

15 av de här flickorna är i riskzonen för att bli offer för trafficking. De lever på existensminimum och tvingas därför ofta att arbeta i stället för att gå i skola. Dessa flickor stöttade vi särskilt genom att erbjuda deras vårdnadshavare mikrokrediter och utbildning i företagande. Allt för att stärka deras ekonomi och öka chansen för flickornas fortsatta skolgång.

17 vårdnarshavare till dessa flickor som erbjöds mikrokrediter har förbättrat sin hushållsekonomi avsevärt och kan nu ombesörja så väl flickornas skolgång, som medicininköp och ordentligt med mat på bordet. 

Vår julgåva till Barnfonden 2011: 75 000 kr.

Ulrika Wedin, Barnfondens tidigare programchef, reste till Etiopien under våren 2012 och besökte bl a skolorna i Boze och Silti-Aynage som Studentlitteratur stödjer. Läs gärna hennes blogginlägg om besöket.

 

2010

 2010 års julgåva gick till två grundskolor i Etiopien. Genom Barnfonden försåg vi skolorna i byn Aynage med läroböcker och skrivböcker, datorer samt tillgång till elektricitet. Läs mer...

Det stora antalet barn gör att eleverna måste undervisas i skift. Och eftersom det inte finns el i hemmen är det en enorm tillgång att skolorna lyses upp. På så sätt har  läxläsning och undervisning kunnat fortsätta även efter solnedgången och barnen har fått en efterlängtad möjlighet att använda datorer.

Vårt julgåva till Barnfonden 2010: 75 000 kr.

 

2009

 Genom Barnfonden gav vi 17 000 barn på låg- och mellanstadiet i staden Udaipur i västra Indien tillgång till böcker och lästräning. Läs mer...

Dessutom hjälpte vi 200 lärare och 150 frivilliga så kallade ”community reading facilitators” att bli bättre på att motivera och inspirera elever att börja läsa. Målet var lika enkelt som självklart: att lära fler barn läsa och ge dem en ovärderlig chans till en ljusare framtid.

Vårt julgåva till Barnfonden 2009: 75 000 kr.

 

2008

 Miljontals barn runt om i världen har aldrig börjat i skolan eller avslutat sin grundskoleutbildning. En stor majoritet av dem är flickor. Läs mer...

En anledning till att många barn inte lär sig att läsa är helt enkelt att de saknar läseböcker. Vi fortsatte därför att skänka pengar till projektet med att stötta fattiga områden i Indien, Gambia, Etiopien, Zambia och Honduras med böcker.

Vårt julgåva till Barnfonden 2008: 75 000 kr.

2007

 Föreställ dig hur du ska lyckas motivera ett barn att lära sig att läsa när det inte finns några böcker – vare sig i skolan eller hemma. Läs mer...

Därför valde vi år 2007 att skänka en betydande summa genom Barnfonden för inköp av åldersanpassade läseböcker. Detta resulterade i att ett stort antal barn på 47 skolor i Indien, Gambia, Etiopien, Zambia och Honduras fick en första läsupplevelse.

Vårt julgåva till Barnfonden 2007: 75 000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text