Sverige
Privatperson Logga in

Hallå där ...

...Roger Johansson, tekn. dr och universitetslektor i datorteknik vid Chalmers tekniska högskola och upphovsman till Grundläggande datorteknik

Hur väcktes tanken på att skapa den här typen av helhetskoncept?

Tidigare låg kurser i datorteknik relativt sent i utbildningarna, och baserades då på en rad olika förkunskaper. I början av 1990-talet lade man istället kursen så tidigt som möjligt i utbildningarna, så att flera andra datatekniska kurser kunde dra nytta av att grundläggande datorteknik nu i stället ingick i förkunskaperna.

Detta kom att påverka innehållet, men i första hand framställningen av innehållet i Grundläggande datorteknik. Kursen blev mindre teoretisk och mer laborativt inriktad. Efter hand som simulatorer utvecklades och blev enkelt tillgängliga för studenterna kom också mer och mer att inriktas på ett mer praktiskt användningssätt.

Idag går i princip alla omkring med en dator i fickan. Måste man verkligen förstå hur den fungerar, räcker det inte med att den gör det?

Människor i allmänhet kan absolut ha ett mycket stort utbyte av sin smartphoneutan att veta hur en sådan fungerar. Men stora grupper av exempelvis ingenjörer har datorer som sina viktigaste arbetsredskap, och då krävs det inte sällan en insikt i hur de fungerar. Personligen skulle jag känna mig otrygg om exempelvis framtidens automoma fordon utvecklats av människor som inte förstår sig på den teknik de använt.

Vilket mottagande har Grundläggande datorteknik fått av studenterna?

Att kursmaterialet bygger så mycket på arbete i individuell takt med att lösa uppgifter med simulatorers hjälp är en uppskattad del. Det gäller förstås här, som i många andra sammanhang, att sammanhållna texter avsedda att ge den nödvändiga teoretiska underbyggnaden kan upplevas som arbetsamma. Men eftersom läromedlet erbjuder en arbetsgång där teori, rikligt med exempel, uppgifter av praktisk natur (simuleringsövningar) och möjligheter för studenten att själv kontrollera om läromål uppnåtts, uppfattas det av både lärare och studenter som lättillgängligt, lärorikt och stimulerande.

 

Hallå där.. 

...Henrik Petersson som har skrivit böckerna Undersökande matematik och Problemlösningens grunder.

Boken Undersökande matematik är tänkt att användas som sidolitteratur för gymnasiets alla nationella kurser (Matematik 1–5), för inledande matematikkurser på högskolan och för basårets kurser. Kan du berätta om dina erfarenheter av att jobba med differentierade problem?

Jag använder problemen på olika sätt. Ibland väljer jag att belysa ett problem vid en genomgång, genom att jag löser de inledande delproblemen vid tavlan. Jag avlutar med att utmana eleverna med att försöka lösa det allmänna problemet. Ett annat arbetssätt är att alla eleverna får arbeta med problemet under en lektion, enligt EPA-modellen (enskilt, par, alla). Ett tredje sätt är att eleverna får arbeta med ett problem hemma, och sedan lämna in sina lösningar. Det blir en alternativ examinationsform. Framför allt i kurs 5 lämpar sig detta arbetssätt, då problemlösning mer uttalat ingår i kursen. Slutligen så sticker jag emellanåt till elever, som behöver utmanas, ett utifrån undervisningssammanhanget relevant problem.

Eleverna uppskattar problemen. Flera elever efterfrågar problem från boken, några elever har till och med köpt boken för att ha fri tillgång till aktiviteterna.

Upplever eleverna/studenterna att de blir duktigare problemlösare och får större förståelse för ämnet?

En motiverande faktor bakom bokprojektet var just min erfarenhet av att många elever/studenter blir passiva inför problemställningar, där de inte kan överblicka hela lösningen. De differentierade problemen ger eleverna erfarenheter av hur man kan börja nysta i en mer komplex problemställning.

Jag hoppas att arbetet med boken bidrar till att eleverna/studenterna känner sig något mindre hämmade då de möter ett svårare problem. När elever arbetar med ”problem” från läroboken så tror jag inte att de (alltid) anstränger sig fullt ut. Jag tror det finns en poäng i att lyfta ut ett problem som de får tid att arbeta med, och gärna ge dem tid att sammanställa (redovisa) sitt arbete. Inte sällan ser jag att elever glänser till då de får mer tid på sig, vid en provsituation så är läget mer stressat för dem.

Att lösa en rutinmässig uppgift, säg kring ett nytt begrepp, behöver inte stärka förståelsen för det nya begreppet i någon större grad. Det är ofta proceduren eleverna tränar, inte primärt begreppsförståelsen. När de löser en större uppgift/problem kring ett begrepp, så tvingas de på ett helt annat sätt sätta sig in i, och sätta ord på, begreppets betydelse. Detta förstärks om eleven får redovisa sitt arbete, skriftligt eller muntligt.

Hur bedömer du att eleverna/studenterna utvecklas genom att arbeta aktivt med problemlösning?

Att låta eleverna få tid och möjlighet att sammanställa och redovisa sitt arbete kring en större problemställning upplever jag utvecklar deras kommunikativa förmåga. Själv kräver jag att eleverna ska presentera sin lösning som en fristående text, en text som står på egna ben. De ska alltså beskriva problemet och kommunicera så att vem som helst kan förstå deras lösning. De skriver inte till mig som examinator.

Jag skulle också vilja lyfta fram vikten av att stärka elevers självförtroende. Om svagare elever får känna att de kan lyckas, dvs. komma någon vart vid en svårare problemställning, så tänker jag att de växer en aning.

Vilken feedback har du fått från dina kollegor?

Jag har fått god respons från mina kollegor som tillämpar problemen från min bok. En av mina kollegor använder problemen på b-spåret på gymnasiet. Hon låter bland annat eleverna lämna in lösningar till utvalda problem. Hon upplever en stor kreativitet hos eleverna, en kreativitet som hon inte har sett genom andra arbetsformer. Som jag pekat på så tror jag det finns en effekt av att lyfta in problem utanför läroboken. Vidare, vi har på min skola senan en tid haft en extra (halvklass-)lektion i veckan i de inledande kurserna på naturprogrammet. Här har flera lärare använt mina problem från boken, de har bland annat arbetat med dem utifrån EPA-modellen. Syftet med dessa extra lektioner har varit att försöka få elever att höja sig från alla nivåer. Här har mina problem passat som handen i handsken då de är enkla att tillämpa, de är självinstruerande, och där de just försöker möta elever/studenter på alla nivåer. Det har varit speciellt uppskattat att problemen knyter an till kursinnehållet på ett träffsäkert sätt. Lösningsförslagen har också varit uppskattade.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag har alltid tyckt att det är roligt att konstruera problem, och genom arbetet så har jag utvecklats ytterligare här. Jag uppmuntrar andra lärare till att försöka förpacka givna problemställningar på ett differentierat sätt. Det är lärorikt. Nästan alla, mer intressanta problem, påstår jag går att förpacka såsom problemen i min bok. De flesta problemen i boken har jag konstruerat från grunden. För en del andra problem har jag utgått från något intressant, och sedan hackat sönder det i delar, såsom problemen i boken är upplagda. Jag har ett stort antal opublicerade problem.

En fråga som jag har brottats med är vad problemlösning på de lägre nivåerna innebär. Om vi utgår från gymnasiet – vad är problemlösning på E-nivå? Jag har genom boken gett någon form av underlag (tolkning) av det hela. Det har också varit en utmaning i andra änden, jag vill att problemen ska vara utmanande, men inte för svåra så att endast ett fåtal kan lösa dem. Drivna elever ska få motstånd, men ändå möjlighet att lyckas hela vägen.

Läs artikel om boken i senaste numret av Nämnaren

 

Hallå där... 

... Anders Bengtsson och Mats Desaix som har skrivit boken Konsten att räkna - Matematik inför högskolan.

Ola Svärd (BTJ-häftet nr 22, 2017) ger er en fin recension där han bl.a. beskriver er bok som ” annorlunda matematiklärobok”. Kan ni förklara tanken med er lärobok?

Tanken är just det som recensionen uttrycker: Mycket detaljerade beskrivningar hur man egentligen gör när man räknar och att sätta in den grundläggande matematiken i ett historiskt sammanhang. Inte främst i form av historia för dess egen skull, utan för att belysa hur begreppen vuxit fram och vilka problem de gett upphov till – och fortfarande ger upphov till för en modern student. Recension är en mycket bra beskrivning av vår bok och vi blev glada när vi läste den ty det visar att den som läser boken ser vad som gör vår bok speciell.

Vilken typ av matematik som är nödvändig att behärska när man inleder högskolestudierna är de flesta som håller på med ämnet överens om. Frågan är snarare hur denna matematik ska presenteras. Under en matematikkurs med föreläsningar och övningar så säger ju en lärare väldigt mycket. Men mycket litet av allt detta som sägs hamnar i läroböckerna, ännu mindre i studenternas anteckningar. Det som bokförs är formlerna. Problemet är att formlerna enbart talar till den som redan kan ämnet eller som är speciellt intresserad eller har en naturlig fallenhet för ämnet. De flesta är inte det, eller har inte det. Vår boks grundläggande ambition är att i text förklara matematiken, att ge berättelser som sätter in begreppen och formlerna i sammanhang som är intressanta och kan vara begripliga. Vi tror att det underlättar att lära sig matematik, kanske till och med att tycka om ämnet lite grand.

Varför behövs en bok av denna typ?

Under de snart tjugo år som vi författare känt varandra har vi nästan varje vecka under läsåren diskuterat felräkningar, missförstånd och märkligheter som vi sett under lektioner, övningar och tentor i matematik. Vi har försökt förstå: hur tänker den räknande människan här? Varför blir det fel? Vilka kunskaper saknas eller vilka missförstånd är det vi ser?

Ett exempel – det började dock dyka upp efter det att boken var klar – är felaktiga kalkyler som vi, efter att först ha varit totalt konfysa, sedan insåg berodde på att den som räknat inte såg någon skillnad på addition och multiplikation. Som illustration: 2x=4 leder till x=4-2. De första exemplen vi såg var dock inte så uppenbara.

Tyvärr gjorde vi aldrig någon lista eller klassificering av felräkningar. Ändå finns de där i bakgrunden till vår bok och vår ambition att analysera och förklara hur och vad en professionell ”räknare” egentligen gör när den räknar. Därtill kommer förstås en strävan att förklara inte bara ”kalkylerna”, det vill säga matematikens ”processer” utan även dess objekt – de matematiska begreppen såsom exempelvis komplexa tal. Vår bok behövs eftersom – såvitt vi vet – det inte på svenska finns någon annan bok som genomför en sådan ambition.

Vilken målgrupp är den riktad till?

Den mest uppenbara målgruppen är alla studenter som inleder en högskoleutbildning som innehåller matematik i någon form: alla ingenjörsutbildningar, alla naturvetenskapliga utbildningar, ekonomi för att nämna de vanligaste. En annan stor målgrupp är lärarstudenter som avser att undervisa matematik på grundskola eller gymnasium. En tredje är matematikintresserade gymnasieelever. En fjärde är alla som planerar att göra högskoleprovet och tror att de kan få problem med matematikdelen (och läsförståelsedelen – eftersom vår bok tränar textförståelse också).

Vilken behållning får läsaren efter att ha läst den?

Nya kunskaper och djupare kunskaper. Matematiken kommer att framstå som något helt annat än man trodde det var.

Något annat som behöver belysas?

En kritik vi fått på boken av vissa studenter är att det är mycket text och att den är svår att läsa. Det är korrekt att det är mycket text. Det är så eftersom det är en av våra grundpelare för boken att förklara matematiken med hjälp av text. Eftersom vi är övertygade om att formler för de flesta människor inte talar för sig själva så behövs det en berättelse som omger formlerna. Det ger vår bok.

Till dessa studenter kan man också säga – vänligt men bestämt – att då är det så dags att börja träna i att läsa långa texter ty detta är en del av högskolestudierna i vilket fall som helst. Det är något man måste behärska i yrkeslivet. Vår bok är dessutom skriven på ett seriöst akademiskt språk. Vi vill förklara matematiken men inte trivialisera den. Vi försöker inte briljera med avancerade formuleringar, men vi skriver heller inte för skolbarn. Vi skriver för vuxna studenter. Det är en bok för högskolan och vi tror att den – förutom att träna matematik – också ger en träning i att läsa god akademisk text.

Läs hela recensionen

 

Hallå där...

... Per Carlson och Staffan Johansson som har skrivit boken Digitalteknik – Teori och praktik.

Hur är det att skriva en bok om ett ämne som hela tiden förändras?

Utmanande men lika fantastiskt roligt som första gången för 46 år sedan. Att få chansen att för läsaren beskriva både det historiska perspektivet men framförallt de senaste teknikerna inom området digitalteknik. Detta i en tid då ju ”allt är digitalt” - en härlig utmaning.

På 1970-talet skrev ni den första boken i ett då relativt nytt ämne, modern digitalteknik. Vad var digitalteknik då jämfört med idag?

Den teoretiska grunden inom digitalteknik är i stort densamma - ettor/nollor är fortfarande ettor/nollor. Dock var den praktiska implementationen (chipen) så mycket enklare på 1970-talet - och därmed funktionaliteten. Eller vad sägs om endast 4 tusen transistorfunktioner i ett chip år 1971 då vår första bok i ämnet publicerades, jämfört med dagens 4 miljarder transistorfunktioner - chips rymmer ju i dag kompletta datorer. Och som sagt - ”i dag är allt digitalt”.

Vad är tjusningen med att skriva kurslitteratur?

Det stora ansvar det innebär att med vår teoretiska och praktiska kunskap inom området få chans att vidarebefordra detta till läsaren. Att få chansen att beskriva denna teknik så pedagogiskt som det bara går och inte för pratigt och omständligt. Så att läsaren tänker ”det här var ju lätt att förstå” och blir intresserad av att själv utvecklas vidare inom detta viktiga område - digitalteknik.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

Det är ett kontinuerligt forskande/inlärande inom ämnet digitalteknik med dess angränsande områden. För att i boken kunna beskriva just precis det som läsaren kommer att ha maximal användning av. Samt att även försöka sia om framtiden inom digitaltekniken. Och naturligtvis även utmana sig själv hela tiden som författare att ligga rätt vad gäller den så viktiga pedagogiken. Det är ju lätt hänt att beskriva dessa komplicerade tekniska sammanhang antingen alltför slarvigt och lättvindigt eller alltför invecklat.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Boken har blivit mycket väl mottagen och används redan på några lärosäten. Den är uppskattad dels för dess omfattning men kanske framförallt för att den förklarar ett komplext ämne på ett begripligt sätt. En bok med det senaste inom digitalteknik skriven på svenska var tydligen efterlängtad!

 

Hallå där...

... Jadwiga Krupinska som har skrivit boken Att skapa det tänkta – en bok för arkitekturintresserade.

Hur fick du idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

”Jag har en känsla att ni håller inne med en hemlighet. Vad är det ni gömmer för oss?” hörde jag en uppriven arkitektstudent utbrista under ett möte för många år sedan. Jag tror inte att han fick något svar, det skulle jag ha kommit ihåg. I stället är det endast hans fråga som har fastnat. När jag så småningom själv blev lärare deltog jag ofta i så kallade kritikgenomgångar, d.v.s. under varje studieår återkommande tillfällen då studentarbeten utsätts för kritik av externa kritiker. Kritikgenomgångars syfte, anser jag, missuppfattas ibland av studenter men också av kritiker.

Ursprungligen tänkte jag därför skriva just om kritikens roll i arkitektundervisningen och i arkitektarbetet. Men boken har blivit mer omfångsrik än det var tänkt från början. För att förstå varför kritik är ett så viktigt inslag i arkitektens arbetsmetod behövs nämligen, insåg jag, en beskrivning av arkitektyrkets speciella karaktär med dess behov av kunskaper från olika discipliner och dess professionella osäkerheter såsom ett normalt inslag i kreativa processer. Hur kommer man fram till goda, bland flera möjliga, lösningar på komplexa problem? Och hur tänker man när man skapar byggnader och miljöer som tidigare bara inte fanns?

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag började skriva för mig själv, förklara och sätta ord på vad som händer i den skapande processen. Men så småningom utvecklades boken till ett möjligt svar på den inledningsvis citerade arkitektstudentens fråga. I arkitektundervisningen (och i arkitektarbetet) är varje problem nytt och kräver inte bara ett avvägt omdöme av objektiva kunskaper från olika vetenskapliga discipliner utan även subjektivitet i betydelsen konstnärlighet och känslighet. Studenter, lärare och kritiker är djupt beroende av varandra i den ömsesidiga processen där man lär och utvecklas.

Denna arbetsmetod är samtidigt inspirerande och svår. Jag tror att flera andra discipliner kan berikas om man vid behov skulle kunna växla till arkitektens flexibla sätt att tänka. Flera pedagoger och designteoretiker (till exempel Donald Schön) har upptäckt att det är en överlägsen metod att hantera osäkerheter som uppträder i kreativa processer.

Boken bygger på min glädje och mina egna erfarenheter av att undervisa blivande arkitekter och även på erfarenheter från mitt praktiska arkitektarbete. Ett stort antal referenser redovisas efter varje kapitel och kan ge vidare uppslag till diskussioner.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Av de synpunkter jag har fått på bokens engelskspråkiga och därefter på den något omarbetade svenska versionen att döma ses boken som spännande och angelägen för studenter och lärare på arkitekturhögskolor. Jag hoppas att den även kan nå andra discipliner där det finns intresse för kreativitet.

Vad läser du själv just nu?

Dels kollar jag igenom egna gamla anteckningar där det finns ett par ämnen som intresserar mig för att eventuellt skriva om dels också en trevlig kvällsläsning av George Orwells Keep the Aspidistra Flying, ett trevligt fynd som jag hittat på ett antikvariat.

 

Hallå där... 

... Patrik Norqvist och Maria Hamrin, som avslöjar 266 vardagsmysterier i sin nyligen uppdaterade bok Fysik i vardagen.

Hur fick ni idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Vi hör ofta att många anser fysik vara svårt och långt från verkligheten. Samtidigt är det väldigt många som undrar hur allt möjligt fungerar och gärna vill veta hur. För oss är fysik just hur verkligheten fungerar och vi ville med boken visa hur mycket roliga och intressanta saker man kan begripa med relativt enkla fysikresonemang.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

Trots att vi båda doktorerat i fysik så lärde vi oss massor genom vår research inför boken. Många fysikprinciper dyker oväntat upp i diverse uppfinningar och andra fenomen som hägringar och cykloner (med flera, med flera) har man genom att förklara ingående och så enkelt som möjligt fått en djupare förståelse av.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Den första upplagan har givit oss en hel massa positiva responser. Det roligaste är från de som säger att de inte gillat fysik förrän de läst boken, men att de verkligen nu fattade fysiken för första gången och att det var jättekul. Det enda negativa var skrivfel och några sämre förklaringar. Dessa har vi nu fått chansen att fixa till i nya upplagan, samt lägga till tio av våra egna favoritexperiment för hemmiljö.

Tips till andra som skriver?

Tänk på vem man vänder sig till. Försök gärna blanda in lite humor och använd inte svåra facktermer i onödan om ni vill nå en större publik. Fundera vilken bok ni själva skulle vilja läsa innan ni blev specialist.

Vad läser ni själva just nu?

Jag (Patrik) läser gärna deckare, gärna verklighetsbaserade. Läste senast Björndansen av Roslund och Thunberg, en bok om militärligans kupper. En annan mycket läsvärd bok jag nyligen läst är "Adolf Hitler", skriven av historikern Bengt Liljegren. En bok om hur en underklasspojke från Österrike blev en av världens mäktigaste och grymmaste män. En mycket välskriven och skrämmande bok.

 

Hallå där...

... Marina Bergman och Britt-Marie Israelsson, som har skrivit den uppskattade boken Att studera på högskolan om studieteknik, motivation och inspiration.

Hur fick ni idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Vi har haft en kurs i studieteknik i många år och träffat tusentals studenter och ville utifrån våra erfarenheter skriva en bok som vänder sig direkt till studenten, så som vi känner hen. Vi ville göra en bok som känns lite som en vän hen kan vända sig till under studietiden. En bok som kan inspirera och motivera när så behövs och som innehåller konkreta tips och verktyg för att skapa vanor och beteenden som behövs för att lyckas med studierna.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

Massor, det pågår mycket intressant och spännande forskning kring hjärnan och lärande just nu som går att koppla till våra studenter. Det svåra har varit att välja vad som ska finnas i boken.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Positiva reaktioner från studenter som säger att boken är lättläst, rolig och användbar – övningarna i boken gör att man agerar och kommer vidare. Men även icke-studenter har varit positiva och menar att boken är relevant för vardags- och arbetslivet då mycket handlar om vanor och lärande och mänskliga beteenden de flesta av oss kan känna igen oss i.

Vad läser ni själva just nu?

Marina: Introvert: Den tysta revolutionen av Linus Jonkman. En mycket viktig och rolig bok som tar upp ett ämne som studenter ibland berör – vem vill anställa en introvert?
Britt-Marie: Minnet fram och tillbaka av Pontus Wasling. En lättläst och intressant bok om hur minnet hjälper oss att förstå framtiden och fatta rätt beslut.

 

Hallå där... 

... Stephan Rössner, som har skrivit om levnadsvanor i sin senaste bok.

Hur fick du idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Jag har varit gästprofessor flera gånger i Australien och samarbetat med den författargrupp, som tog fram det ursprungliga engelska underlaget. Sedan blev den översatt till svenska, men en stor del behövde ny- och omskrivas för att passa våra lokala förhållanden. Primärvården är handfallen inför fetmaepidemin och faktiskt rätt ovillig att ta på sig detta ansvar. Men någon måste ju tackla dessa problem, bl a därför att fetma skadar många skilda organsystem.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag och förlaget trodde det skulle påskynda arbetet att anlita extern översättare. Men det blev ändå så mycket merjobb att det faktiskt varit enklare att göra jobbet på egen hand.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Positiv recension i Läkartidningen, “alla” tycker att boken behövs, men om det syns i försäljningen visar sig senare. Temat “livsstil” är just nu superhett!

Tips till andra som skriver?

Det är trångt på parnassen. Tänk efter före så du inte blir besviken om förlagen inte är så intresserade som du förväntat. Hitta målgrupp, kolla vad som redan finns och återuppfinn inte hjulet.

Vad läser du själv just nu?

Women om arkitekten Frank Lloyd Wrights kvinnor, Twist av Klas Östergren, Jan Berglins stora hälsobok samt 3 avhandlingar som jag är opponent på under våren.

 

Hallå där... 

... Magnus Röhl, som är redaktör för Mordets enkla konst? En antologi om detektivromaner och detektiver.

Hur fick du idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Studentlitteratur kontaktade mig och frågade om jag kunde tänka mig att göra en antologi om detektivromaner. En sådan bok med ”valda stycken” kan givetvis motiveras på många olika sätt: viktigast för min del var att det litteraturhistoriskt finns all anledning att (än en gång) uppmärksamma en typ av berättelse/berättande som är ett av 1800 -talets få bidrag till vårt samlade skönlitterära genreutbud.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag har fått bekräftat hur svårt det är att hålla samman och, så korrekt som möjligt, presentera ett spretigt material: i detta fall egen text och andras texter, egna översättningar och andras översättningar, egna noter och andras noter; med mera.

Vad läser du själv just nu?

Voltaires Mémoires (för andra gången), vilka i mycket handlar om hans relationer till Fredrik den store: minnena är informativa om än, enligt mången kommentar, icke sällan en smula opålitliga i detaljer, fräcka, kvicka, som väntat briljant formulerade, och alltid i bästa mening anekdotiskt underhållande.

 

Hallå där...

... Tobias Hammar, som har skrivit om varför vi är giriga i sin nya bok.

Hur fick du idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Jag har länge brottats med komplexiteten bakom de samhällsproblem som ofta återkommer i den offentliga debatten. Vad är det som orsakar dem - egentligen? Efter att ha studerat systemteori och utvecklingspsykologi en höst fick jag idén att försöka belysa ett dilemma - girighet kom spontant eftersom jag är ekonomijournalist - utifrån så många olika perspektiv som möjligt.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Att det är svårt att skriva bok! Men också väldigt stimulerande. Som journalist är jag van vid korta puckar. Nu fick jag verkligen möjlighet att gå på djupet och breda ut mig. När det gäller bokens tema har jag lärt mig att girighet är just så komplext och mångfacetterat som jag misstänkte. Ett spännande och väldigt aktuellt tema för vår tid.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Jag hoppas på en rejäl girighetsskandal, så att vi får chans att verkligen diskutera vad som orsakar vår tids systematiska habegär. Annars har boken tagits emot väl av dem som läst den. Många hör av sig och vill diskutera en fråga som de kanske inte tänkt på förut, men som ändå omger oss alla i vardagen

Tips till andra som skriver?

För mig underlättas skrivandet alltid av storyn. Har jag en bra story, kommer skrivandet av sig självt. Sedan hämtar jag alltid hjälp i en tydlig synopsis, så att jag vet exakt vad jag ska säga, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt.

Vad läser du själv just nu?

Jag är en sådan som läser flera böcker på en gång. Just nu Oceanen vid vägens slut av Neil Gaiman och Historien av Elsa Morante. Samt, som en liten hutt före läggdags, några rader varje dag ur Omfamningarnas bok av Eduardo Galeano.

 

Hallå där... 

... Katarina Winka och Åsa Ryegård, aktuella med boken Pedagogisk Portfölj.

Hur fick ni idén till att skriva boken och varför var det viktigt att skriva den?

Vi saknade en bok med konkreta exempel att använda i de portföljkurser vi hade för universitetslärare. Behovet var inte bara vårt eget, utan lärarna efterfrågade en sådan bok också.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

Vi känner att vi båda lärt oss ännu mer om pedagogiska portföljer genom att skriva boken. Det var också roligt att skriva en bok tillsammans enbart genom mailkontakt, dropbox och Skype, och vi är fortfarande vänner efter detta projekt.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Det är bara positiva omdömen som nått oss och den verkar användas på portföljkurser på flera lärosäten. Men vi tar gärna emot konstruktiva kommentarer om hur den kan förbättras till en eventuell ny version.

Tips till andra som skriver?

Skriv tillsammans, det är otroligt utvecklande och lärorikt, dessutom delar man på arbetsbördan och kan växeldra när någon tappat inspirationen. Använd gärna vänner och kollegor som kritiska läsare under processen.

Vad läser ni själva just nu?

Åsa läser Charles Baudelaird, Arma Belgien, en konstig men cool bok och extra intressant eftersom jag bodde i Belgien tidigare. Katarina läser Lars Widding, Pigan och härligheten, som handlar om Umeå på 1920-talet. Den känns passande eftersom Umeå är Kulturhuvudstad i år.

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer