Sverige
Privatperson Logga in

Digitala produkter – vilka fördelar ser författarna?

Ur Författarnyhetsbrevet

Det framväxande digitala samhället har ställt utmanande frågor till utbildningssystemet och dess olika aktörer. Vad innebär digitaliseringen för utbildningslitteraturen? Vad betyder den för pedagogerna? Och hur kan den vara till nytta för våra elever och studenter? Här berättar fem författare om sin syn på saken.

Studentlitteraturs satsning på digitala produkter är omfattande och den är numera också självklar. Dagens elever och studenter ställer höga krav på tillgänglighet via webben och fördelarna med digitala produkter är helt enkelt för många för att förbises.

Förlaget ger i dag ut samtliga av sina grundläggande läromedel för grundskola och gymnasium som digitala titlar – antingen som en helt digital produkt eller som en fysisk bok med ett tillhörande digitalt material. Vad gäller förlagets universitets- och högskolelitteratur är det i dagsläget främst större grundläggande verk som ges ut med en digital del. Mycket pekar dock på att kurslitteraturen kommer att röra sig i samma riktning som läromedlen.

I en digital produkt från Studentlitteratur får studenten eller eleven oftast tillgång till boken i sin helhet, med möjlighet att söka, stryka under och göra anteckningar. Textföljning med hela bokens text inläst är också standard när det gäller förlagets läromedel för skola. Ordlistor, interaktiva övningar och sammanfattningar är andra vanliga funktioner.

Utvecklingen har inte bara inneburit nya möjligheter för elever, studenter och lärare utan även för författare. Vi kontaktade fem författare som har arbetat med digitalt material och bad dem ge sin syn på dess fördelar.

Hur tror ni att digitala material kan gagna elever och studenter?

– Först och främst innebär det en möjlighet för eleverna att ta del av materialet med flera sinnen, säger Eva Ingelsten och Lillemor Pollack som har skrivit Simsalabim, ett basläromedel i svenska för årskurs 4–6. Elever har olika lärstilar och digitala material kan stärka dem som behöver visuellt eller auditivt stöd. Det digitala bringar också lust och motivation till många elever.

Även för studenter på högskolor och universitet kan digitala material vara av stor betydelse vid inlärningen. Det menar Lars Sandman och Sofia Kjellström, författare till Etikboken – etik för vårdande yrken, ett material som speciellt riktar sig till sjuksköterskestudenter på grundnivå och som består av en tryckt bok och ett tillhörande digitalt material.

– Etikämnet kräver reflektion och att man helst vrider och vänder på teorier och begrepp i relation till olika situationer för att förstå hur dessa kan användas och tillämpas, säger Lars Sandman. Det digitala materialet ger ett redskap för interaktivitet med innehållet på ett nytt sätt.

– En svårighet för nya studenter på högskolan är att de själva ska lära sig att ta ut vad som är viktigt i längre texter, säger Sofia Kjellström. Genom instuderingsfrågorna i bokens digitala del får de hjälp att sortera ut huvuddragen i varje kapitel.

Klas Fregert, som tillsammans med Lars Jonung har skrivit Makroekonomi – teori, politik och institutioner, ser ytterligare en styrka med digitala material.

– Jag tror att det kan vara särskilt nyttigt inför tentamen. Övningsmaterialet borde upplevas som mer stimulerande och tidseffektivt än att läsa samma text en gång till. Det digitala materialet kan också hjälpa studenten att identifiera områden som behöver repeteras och här tror jag att våra kapitelsammanfattningar kan hjälpa till med de svåraste momenten.

På vilket sätt passar digitalt material för just ert ämne eller er bok?

– Det kan ha många funktioner när det gäller svenska språket, menar Eva Ingelsten och Lillemor Pollack. Man kan till exempel träna hörförståelse, stavning, ord och begrepp, grammatik och läsförståelse på ett enkelt sätt som dessutom ger direkt feedback. För elever med svenska som andraspråk erbjuds dessutom bildstöd, men också hjälp med uttal och intonation.

– Etik handlar om att medvetet reflektera över handlingar och förhållningssätt och det digitala materialet ger flera sådana möjligheter, säger Lars Sandman och Sofia Kjellström. En generell styrka med Etikboken är att vi, både i den fysiska boken och i det digitala materialet, har arbetat med ett fall som vi sedan tillämpar alla bokens teorier, begrepp och etiska analyser på. Vi tror att detta kommer att underlätta studenternas förståelse.

– En del av stoffet i Makroekonomi är ganska tekniskt och materialet innehåller många illustrationer och diagram som lämpar sig särskilt väl för animerade presentationer, säger Klas Fregert. Ämnet innehåller också många begrepp och genom att länka förklaringar till dem direkt i den löpande texten kan man i större utsträckning undgå missförstånd och feltolkningar av begreppen.

Hur kan läraren dra nytta av elevernas och studenternas tillgång till det digitala materialet? 

– Det är nog ganska lätt att huvuddelen av undervisningen sker i form av föreläsningar. Men med det digitala materialet kan man be studenterna att förbereda sig genom att lyssna, läsa och gå igenom övningar före föreläsningen, säger Lars Sandman och Sofia Kjellström. Då kan undervisningstiden ägnas åt att diskutera det studenterna förstår eller klargöra sådant som de inte förstår. Vårt digitala material innehåller även instruktioner till rollspel och en analysmodell som kan användas i undervisningen på olika sätt. Det finns även färdiga mallar för etisk analys som gör att de uppgifter som studenterna lämnar in blir bättre strukturerade och lättare att examinera.

– Det digitala materialet till Makroekonomi innehåller uppgifter som kan användas för inlämningsuppgifter, bland annat instruktioner för en essäuppgift om tillväxt och simuleringsövningar i Excel som kan stimulera studenter som uppskattar formell teori, säger Klas Fregert.

– Eleverna kan förbereda sig hemma efter individuellt behov och webbövningarna kan göras tills de känner sig säkra, säger Eva Ingelsten och Lillemor Pollack. Viktiga och betydelsebärande begrepp kan tränas via webben vilket ger eleverna redskap att tala om svenska språket och sin egen inlärning. Och eftersom boken i sin helhet finns tillgänglig digitalt kan läraren använda storbild och samla eleverna kring olika moment.

 

Christian Robért

Simsalabim

Den digitala delen består bland annat av:

Texter, såväl som instruktioner, som är inlästa och där svåra ord är förklarade. 

Självrättande övningar som fördjupar kunskaperna om ord, uttryck, grammatik, stavning och läsförståelse.

Uppgifter av öppen karaktär utan givna svar, där eleven själv får ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå.

Etikboken – etik för vårdande yrken

Den digitala delen består bland annat av:

Sammanfattningar i form av korta bildspel med ljud och bild.

Övningar per kapitel i form av frågor med öppna svar. Studenten rättar sina svar genom att jämföra dem med korrekta svar och avgöra om hans/hennes svar är mest rätt eller mest fel.

Sluttest, vilket testar studenten på hela boken.

Makroekonomi – teori, politik och institutioner

Den digitala delen består bland annat av:

Sammanfattningar i form av korta bildspel med ljud och bild, samt föreläsningar som behandlar svåra moment i boken.

Databearbetningar och simuleringar i Excel.

Övningar per kapitel.

Deltester som testar studenten på olika områden i boken.

Sluttest, vilket testar studenten på hela boken.

Nyfiken på Studentlitteratur?

I demobokhyllan hittar du ett axplock av de digitala produkter vi tillhandahåller. Du når produkten genom att klicka på omslaget.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer