Sverige
Privatperson Logga in

Citatskolan del 2: Utformning

Ur Författarnyhetsbrevet

Lika vanligt som det är med citat i läroböcker, lika vanligt är det nog med frågor om hur citaten ska utformas. När ska man lyfta ut citatet till ett eget textblock, och när ska det placeras i den löpande texten? Vilka citattecken ska användas? Bör engelskspråkiga citat översättas till svenska? Här får du tips om hur man kan återge både kortare och lite längre citat.
Ange alltid upphovsman och verk

I Citatskolan del 1: Citaträtt avslutade vi med att konstatera att upphovsrättslagen kräver att upphovsmannens namn anges. Angivandet ska göras i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Att ange namnet och verket är således en miniminivå när du återger ett citat. I vetenskapliga sammanhang ställs utökade krav på referenserna, ofta tillämpas exempelvis Vancouversystemet eller Harvardsystemet.

Några riktlinjer för utformning av citat

Tydligt och korrekt markerade citat visar läsaren vad som är författarens egna ord och vad som är citat, och förtydligar vilka delar som eventuellt utelämnats ur citatet. Men ibland kan mängden språkliga och typografiska riktlinjer för citat upplevas som lite snåriga, och osäkerheten om hur citatet ska ställas upp, vilka citattecken som ska användas och var de ska placeras tar viktig tid från skrivandet.

Att känna till några vanliga riktlinjer för hur citat ska markeras kan därför spara tid.

Kortare citat

När man återger kortare citat låter man dem vanligtvis ingå i den löpande texten. För att markera citatet används citationstecknen i början och slutet av citatet (se exempel 1). Notera att citattecknen i svensk text ska vara av typen ” ... ”, d.v.s. vända som 99...99. Använd inte tumtecken "...".

Exempel 1

”I svensk text används samma sorts citationstecken i början och slutet av citatet.”

I böcker på engelska skriver man däremot “ före och ” efter citatet.

Enkla citationstecken ’ använder du vid citat i citat, det vill säga när det citat du återger i sig innehåller ett annat citat (se exempel 2).

Exempel 2

”Litteraturkritikern kallade boken ’århundradets bästa’ i sin recension.”

Placering av skiljetecken

Hur de omgivande skiljetecknen ska placeras i samband med citat är ett kapitel för sig. Här ska vi bara hastigt beröra detta område. För dig som vill fördjupa dig rekommenderar vi Språkrådets Svenska skrivregler.

Om hela meningen är omgiven av citationstecken, placeras skiljetecknet (oftast punkt) före citationstecknet (se exempel 3). Om det bara är den sista delen som omges av citationstecken avslutas meningen i stället med citationstecken och punkt (se exempel 4).

Exempel 3

”Det vore bra om fler fick tid och möjlighet att vara ute och leta efter vårtecken i mars månad, till exempel lyssna efter lärkan eller spana efter den första tussilagon.”

Exempel 4

I början mars brukar min kollega alltid att säga att ”fler borde få tid att vara ute och leta efter vårtecken i mars månad”.

I direkt anföring efter kolon avslutas anföringen med punkt och citationstecken (se exempel 5).

Exempel 5

Min kollega säger: ”Våren kommer förr eller senare.”

Längre citat

Ett längre citat brukar ofta återges som ett eget stycke med indrag, ett så kallat blockcitat.

Det finns ingen enkel regel för hur långt citatet ska vara för att lyftas ut som ett eget block i texten. Detta är en bedömningsfråga. Man brukar säga att ju längre citatet är, desto större är anledningen att använda blockcitat.

Utelämnade passager

Om du inte vill återge hela citatet, utan undanta vissa delar, ska du marera detta i texten. Det ställe där text utelämnats brukar då anges med hakparenteser och tre punkter […] (se exempel 6).

Exempel 6

Min kollega sa: ”Det vore bra om fler fick tid och möjlighet att […] lyssna efter lärkan eller spana efter den första tussilagon.”

Har man utelämnat en längre passage i citatet, kanske ett helt avsnitt, markeras detta ibland på ett annat sätt än om bara några ord utelämnats. Vill man skilja på kortare och längre utelämnade avsnitt kan man använda hakparenteser och tre streck [---] för de ställen där längre passager tagits bort.

Glöm inte rättigheterna

Här har vi tagit upp några vanliga frågor som rör språkliga och typografiska riktlinjer för hur man anger citat. Dessa aspekter av citat är väsentliga, inte minst för att de förtydligar för läsaren vad som är citat och vad som är författarens egen text. Men ännu viktigare är ofta rättighetsfrågorna. När har man rätt att citera och hur mycket får man återge av det som någon annan sagt eller skrivit? Mer om detta kan du läsa i första delen av citatskolan.

Källor

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

När du arbetar med studentlitteratur

I svenskspråkiga kursböcker och läromedel bör som regel citat på originalspråk översättas till svenska. Den vanligaste frågan brukar röra engelskspråkiga citat. Även om studenterna i många fall är vana att läsa på engelska, bör citaten helst översättas till svenska när de publiceras i en kontext som i övrigt är svenskspråkig, till exempel en bok på svenska.

Blockcitat eller löpande text?

Ibland behöver även typografiska och layoutmässiga aspekter vägas in i bedömningen av vad som ska återges som blockcitat respektive i löpande text. Hur många rader ett citat kommer att omfatta är ju relaterat till textens storlek, valda typsnitt etc. Diskutera gärna med din redaktör eller läromedelsutvecklare.

Stöd från förlaget

Behöver du hjälp under skrivandets gång är du alltid välkommen att kontakta förlaget. De allra flesta manus som lämnas till förlaget genomgår dessutom en språkgranskning eller korrekturläsning, och då brukar eventuella kvarvarande felaktiga citattecken och liknande kunna hittas och rättas till.

Fler tips på Mina sidor

Fler tips för ditt skrivande hittar du på Mina sidor. Där har du som inloggad författare tillgång till en omfattande guide för hela skrivprocessen. På Mina sidor kan du också se statistik för din boks försäljning och få veta mer om marknadsaktiviteterna för boken. Om du inte redan har skaffat dig en inloggning kan du registrera ditt författarkonto här.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer