Om vår utgivning för universitet & högskola

Psykologi i organisation och ledning

SEK512 kr
543 kr inkl. moms
Skickas följande arbetsdag

  • 17
   Förord
 • Del 1 Grundperspektiv i studiet av psykologi i organisation och ledning
   • 1
    23
    Psykologi på organisationsarenan
    • 23
     Psykologi och beteendevetenskapliga ämnen
    • 25
     Psykologi som studiet av det mentala livet
    • 25
     Psykologi som studiet av beteende
    • 26
     Beteendepsykologins kris – nya idéströmningar
    • 27
     Beteende utlöst av sociala situationer?
    • 28
     Psykologi i arbetslivet
    • 28
     Det ekonomiska perspektivet
    • 29
     Psykologins medspelare
    • 30
     Human relations-skolan
    • 31
     Arbetslivets sociala dimension
    • 31
     Mänskliga relationer och gruppdynamik
    • 32
     Det kognitiva perspektivet
    • 32
     Själens uppgång och fall – och uppgång igen
    • 32
     ”Mentala aktiviteter” i maskiner
    • 33
     Tolkning som psykologiskt kärnfenomen
    • 34
     Kognitiv psykologi och organisationen
    • 35
     Lednings- och organisationskognition
    • 36
     Kognitiv psykologi och ekonomi
    • 36
     Grunddrag i den mänskliga intuitionen och dess betydelse för ekonomiskt beteende
    • 37
     Alternativa perspektiv
    • 37
     Social kognitiv teori och organisationspsykologi
    • 38
     Socialkonstruktionism
    • 39
     Social identitetsteori
    • 39
     Psykoanalys i arbetslivet
    • 40
     Arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga
    • 42
     Arbetsbeteende i organisationer: nya perspektiv
    • 45
     Kontraproduktivt organisationsbeteende
    • 47
     Frånvaro
    • 47
     Personalomsättning
    • 49
     Hälsa, trivsel och välbefinnande
    • 50
     Minussidor i arbetslivet
    • 50
     Plussidor i arbetslivet
    • 53
     Den slutliga avräkningen
    • 54
     Etik och psykologi
   • 2
    57
    Organisationers struktur och design
    • 57
     Organisationsarenan
    • 58
     Den stora mångfalden
    • 59
     Organisation – definition
    • 59
     Organisationsteori
    • 60
     Metaforer i beskrivningen av organisationer
    • 60
     Organisationsutvecklingens mångfald
    • 62
     Organisationsstruktur och organisationsdesign
    • 64
     Samspel mellan struktur och miljö
    • 65
     Grundläggande strukturella dimensioner
    • 69
     Historiska linjer i studiet av organisationer
    • 72
     Typologier för organisationsstruktur och organisationsdesign
    • 73
     De vanligaste formerna av organisationsdesign
    • 75
     Moderna organisationsformer
    • 75
     Funktionsbaserad struktur
    • 76
     Marknadsbaserad struktur
    • 77
     Matrisstruktur (internt nätverk)
    • 78
     Modernt arbetsliv och framväxande organisationsformer
    • 82
     Psykologins plats i olika organisationsformer
    • 83
     Är situationen ”något i sig”?
    • 83
     Existerar personen i ett vakuum?
    • 84
     Ett förhandlat perspektiv
    • 85
     Nya trender i synen på organisationer
    • 87
     De fortsatta linjerna i boken
 • Del 2 Dynamiska processer
   • 3
    93
    Emotioner
    • 93
     Affektrevolutionen
    • 95
     Kan vi tänka helt utan känslor?
    • 96
     Grundaffekter – atomerna i vårt känsloliv
    • 97
     Tanke och känsla
    • 97
     Emotioner och kontext
    • 98
     Emotioner i arbetslivet
    • 98
     Positiva emotioner och beteende i organisationer
    • 99
     Positiva emotioner och uppgiftsprestationer
    • 100
     När allt klaffar – flytzonen
    • 101
     När uppgiftskrav och kompetens överensstämmer
    • 102
     Positiva emotioner och mellanmänskliga relationer
    • 103
     Positiva emotioner och förhållandet till andra
    • 105
     Konsekvenser för den positiva medarbetaren
    • 106
     Konsekvenser för organisationer: negativa emotioner och arbetsprestation
    • 106
     Extrarollbeteende
    • 107
     Negativa emotioner och organisationsbeteende
    • 108
     Kontraproduktivt beteende i arbetet
    • 108
     Ångest och arbetsprestationer
    • 109
     Depressiva tillstånd och organisationsbeteende
    • 112
     Emotionell reglering och emotionellt arbete
    • 115
     Emotionell intelligens i arbetslivet
    • 118
     Emotionell smitta
    • 119
     Emotionell smitta från ledaren
    • 120
     Emotionell smitta på hög nivå
    • 120
     Sammanfattning
   • 4
    123
    Motivation
    • 123
     Motivation och motiverat beteende
    • 123
     Motivationskvartetten
    • 124
     Behovsteorier
    • 124
     Maslows behovshierarki
    • 127
     Håller Maslows teori?
    • 128
     McClellands kortlista över behov: prestation, makt och tillhörighet
    • 130
     Regleringsfokus: befrämjande strategier och preventiva strategier
    • 131
     Kognitiv motivationsteori
    • 132
     Kognitiv förväntansteori
    • 135
     Målsättningsteori
    • 140
     Inte för bröd allena? Kognitiv utvärderingsteori
    • 144
     Sociala motivationsteorier
    • 144
     Likavärdesteori
    • 148
     Rättviseteori
    • 150
     Situationsteorier
    • 151
     Herzbergs tvåfaktorteori
    • 153
     Banbrytande forskning
    • 154
     Arbetskaraktäristikamodellen och centrala positiva arbetskaraktäristika
    • 158
     En helhetsmodell för motivation och prestation
    • 159
     Syntesmodell för motivation och prestation i arbetslivet
    • 161
     Sammanfattning
   • 5
    163
    Personlighet och förmåga
    • 163
     Individen på organisationsarenan
    • 163
     Definition av personlighetspsykologi
    • 165
     På vilket sätt är vi lika och hur skiljer vi oss åt?
    • 166
     Femfaktorteorin för personlighet
    • 167
     Extraversion
    • 168
     Neuroticism
    • 168
     Tillgänglighet
    • 168
     Samvetsgrannhet
    • 169
     Öppenhet
    • 169
     Är femfaktorteorin för personlighet alltför generell?
    • 170
     Drag, förmåga och personlighetsprofiler
    • 170
     Färdighetsdrag, intelligens och arbetsprestationer
    • 173
     Ledaregenskaper – ett exempel på personlighetsprofil
    • 174
     Kreativ personlighet
    • 175
     Proximala respektive distala personlighetsdrag
    • 175
     Typ A-beteendemönster: den ivriga personligheten
    • 176
     Inre och yttre kontroll-lokus
    • 177
     Självbegreppets betydelse i personlighetspsykologin
    • 178
     Självövervakning
    • 178
     Vad betyder arbetssituationen för prestationen?
    • 179
     Person kontra situation
    • 181
     Aktivering av personlighetsdrag
    • 182
     Är personliga egenskaper oföränderliga?
    • 184
     Nyare forskning om personliga egenskapers stabilitet och föränderlighet
    • 187
     Personliga egenskapers relativa betydelse
    • 188
     Förklaringar till personlighetsdragens betydelse
    • 190
     Karriär och personlighet
    • 190
     Yrkesintressen, karriär och arbetsprestationer
    • 193
     Överensstämmelse mellan människors personlighet, intressen och arbetsbeteende
    • 193
     Sammanfattning
 • Del 3 Kognitiva processer
   • 6
    197
    Perception
    • 197
     Ser vi verkligheten sådan den är?
    • 198
     Vad är perception?
    • 199
     Fysisk och social perception
    • 200
     Styrning ovanifrån och nedifrån
    • 201
     Teorier om perception
    • 202
     Vad påverkar perceptionen?
    • 202
     Biologi
    • 203
     Schema
    • 204
     Motivation
    • 204
     Affekt
    • 205
     Kontext och perception
    • 206
     Grundmekanismer i mänsklig perception
    • 206
     Stimulusreduktion
    • 209
     Stimulusselektion
    • 210
     Stimulusorganisering
    • 212
     Stimulussupplering
    • 213
     Social perception
    • 213
     Personperception
    • 214
     Stereotypier
    • 215
     Stereotypiers funktioner
    • 215
     Kan sterotypier övervinnas?
    • 216
     Förstahandsintryckets effekt
    • 217
     Kontrasteffekter
    • 217
     Likhetseffekter
    • 218
     Perceptuell förankring
    • 218
     Figureffekten
    • 220
     Attribution av handlingars orsaker: värdera med bakgrund i handlingar
    • 220
     Från handling till egenskap: korresponderande slutsatser
    • 220
     Tolkningar av orsaker till konkreta handlingar
    • 221
     Inre och yttre attribution
    • 221
     Kelleys attributionsteori
    • 224
     Betydelse i arbetslivet
    • 225
     Systematiska attributionsfel
    • 226
     Strategisk perception
    • 227
     Strategiska stimuli – hot eller möjligheter?
    • 230
     Perception eller beslut?
    • 231
     Sammanfattning och slutsats
   • 7
    233
    Beslut
    • 233
     Organisationen som beslutsarena
    • 234
     Beslut under osäkerhet
    • 235
     Jakten på det optimala beslutet
    • 235
     Rationalitetens grundpelare
    • 236
     Premisser och tillvägagångssätt i normativ beslutsteori
    • 237
     Från ideal till realiteter
    • 238
     Jakten på ”tillräckligt bra” beslut
    • 238
     Begränsad rationalitet
    • 240
     Problemredigering
    • 241
     Prospektteori
    • 243
     Prospektteori och irrationella finansbeslut
    • 245
     Strategier och förvrängningar vid bedömningar
    • 246
     Representativitet
    • 247
     Tillgänglighet
    • 248
     Kongruensheuristik
    • 249
     Justering och ankareffekt
    • 250
     Bekräftelsefällan
    • 252
     Ett dilemma
    • 253
     Rationalitet i den verkliga världen
    • 253
     Kan vi göra det snabbt och enkelt?
    • 254
     Igenkänning och värdet av kunskapsbrist
    • 257
     Snabbhetsmetoden
    • 258
     ”Ta den bästa”
    • 258
     Prioriteringsmetoden
    • 259
     Att förstå mänsklig rationalitet och beslutsprocesser
    • 260
     Jakten på rättvisa lösningar
    • 262
     När rationella människor får sitt straff
    • 263
     Medvetna och omedvetna brott mot etiska regler
    • 264
     Problemredigering och oetiska beslut
    • 265
     Sammanfattning
   • 8
    267
    Lärande
    • 267
     Inlärningsformer
    • 269
     Vad menar vi med lärande?
    • 269
     Kreditkortsexperimentet
    • 270
     Inlärningsmekanismer i klassisk betingning
    • 271
     Generellt om klassisk betingning i arbetslivet
    • 272
     Operant inlärning
    • 272
     Förstärkningsbegreppet
    • 278
     Inlärning genom självkontroll och egen bemästring
    • 279
     Inlärning och självförmåga
    • 280
     Kognitivt lärande i organisationer
    • 285
     Två typer av kunskap och utveckling av expertis
    • 287
     Från nybörjare till expert
    • 292
     Medaljens baksida
    • 293
     Socialt lärande
    • 294
     Grundläggande förutsättningar för observationsinlärning
    • 295
     Lärande genom mentorskap
    • 295
     Lärande i praxisgemenskap
    • 298
     Organisationslärande
    • 299
     Enkelkrets- och dubbelkretslärande
    • 301
     Den adaptiva lärocykeln
    • 302
     Grunddrag för lärande organisationer
    • 303
     Exploatering och utforskning som lärostrategier
    • 306
     Kunskapsledning
    • 307
     Explicit och tyst kunskap
    • 309
     Organisationslärande och kunskapsledning – frigörelse eller förtryck?
    • 311
     Sammanfattning
 • Del 4 Sociala processer
   • 9
    315
    Arbetsattityder och psykosocial arbetsmiljö
    • 315
     Attitydbegreppet
    • 317
     Attitydernas tre ansikten
    • 318
     Attityder, stereotypier och fördomar
    • 318
     Nya perspektiv på attityder: explicita och implicita attityder
    • 319
     Arbetsattityder
    • 320
     Arbetstillfredsställelse
    • 321
     Innehållsteorier
    • 321
     Fasetteorin om arbetstillfredsställelse
    • 322
     Processteorier
    • 326
     Arbetsförpliktelse
    • 326
     Variationer i arbetsförpliktelse
    • 328
     Psykologiskt kontrakt
    • 329
     Arbetsmiljöns betydelse i organisationer
    • 330
     Belastningsperspektivet på arbetsmiljö
    • 330
     Psykologisk stress och arbetsstress
    • 331
     Positiv och negativ stress
    • 332
     Stressmodeller
    • 333
     Reaktioner på stress
    • 334
     Utmattningssyndrom (utbrändhet)
    • 335
     Stressorer i arbetsmiljön
    • 340
     Belastningar på den sociala arenan
    • 340
     Arbetskonflikter
    • 344
     Konfliktnivåer
    • 344
     Negativa, men också positiva effekter av konflikter?
    • 345
     Konfliktstadier
    • 346
     Konflikthantering
    • 347
     Nya sätt att hantera konflikter på
    • 348
     Antisocialt beteende
    • 349
     Stölder på arbetsplatsen
    • 349
     Våld på arbetsplatsen
    • 349
     Mobbning och arbetsmiljö
    • 350
     Mobbningens uttrycksformer
    • 350
     Mobbaren och mobboffret
    • 351
     Till slut: Ska man underrätta om belastande faktorer i arbetsmiljön?
    • 352
     Berikningsperspektivet på arbetsmiljö
    • 353
     Arbetsengagemang i stället för arbetsstress?
    • 353
     Positiv kontra negativ psykologi
    • 354
     Arbetsengagemang
    • 356
     Sammanfattning
   • 10
    357
    Grupper och team
    • 357
     Vad är en grupp?
    • 357
     Antal personer
    • 358
     Ömsesidigt inflytande
    • 358
     Ansikte mot ansikte
    • 358
     Gemensamma intressen under en längre tid
    • 358
     Gemensamma normer
    • 359
     Synligt medlemskap
    • 359
     Individer kommer och går, men gruppen består
    • 359
     Gruppens funktioner
    • 360
     Sociala behov
    • 360
     Social identitetsteori: Vem är du egentligen
    • 361
     Social jämförelse
    • 362
     Källa till beröm, status och vänskap
    • 362
     Två huvuden tänker bättre än ett
    • 363
     Vanliga grupptyper
    • 363
     Primär- och sekundärgrupper
    • 364
     Informella och formella grupper
    • 365
     Planerade och spontant framväxande grupper
    • 366
     Medlemsgrupper och referensgrupper
    • 366
     Team
    • 369
     Vad är skillnaden mellan arbetsgrupper och team?
    • 371
     Nyckelrollerna i ett typiskt team
    • 374
     Hur effektiva är egentligen team?
    • 376
     Gruppstruktur
    • 376
     Roller
    • 377
     Rolldifferentiering
    • 378
     Rollproblem
    • 380
     Status och prestige i grupper
    • 380
     Normer
    • 382
     Faser och förlopp vid gruppbildning
    • 383
     Lika barn leka bäst?
    • 384
     Gruppsammanhållning (kohesion)
    • 385
     Grupprocesser och gruppdynamik
    • 386
     Social facilitering
    • 387
     Social medåkning
    • 388
     Attitydpolarisering
    • 389
     Gruppdynamik och makt
    • 389
     Kreativ problemlösning i grupper
    • 390
     Positiva krafter i gruppen
    • 392
     Nedbrytande krafter i gruppen
    • 396
     Mångfald och konflikt som medel i toppledargrupper
    • 397
     Sammanfattning
   • 11
    399
    Organisationskultur och organisationsförändring
    • 399
     Värderingar i organisationslivet
    • 399
     Värderingar som personlighetspsykologisk dimension
    • 400
     Värderingars funktion
    • 401
     Värdesystem
    • 401
     Specifikt om arbetsvärderingar
    • 402
     Förhållandet mellan inre och yttre värderingar
    • 402
     Värderingar som kollektiv dimension
    • 403
     Definitioner av begreppet organisationskultur
    • 403
     Organisationskultur och organisationsklimat
    • 404
     Grundläggande dimensioner i organisationskulturen
    • 407
     Kulturens funktioner
    • 408
     Hur uppstår och utvecklas organisationskulturen?
    • 409
     Hur upprätthålls kulturen?
    • 411
     Hur förmedlas kulturen?
    • 412
     Förändring av organisationskultur
    • 413
     Organisationsförändringar
    • 414
     Begreppet organisationsförändring
    • 415
     Vilka krafter är i verksamhet när omställningar måste genomföras?
    • 415
     Hur sker förändringarna?
    • 417
     Organisationsförändring i en ny tid
    • 418
     Meningsskapande och iscensättning
    • 419
     Generell modell för organisationsförändring
    • 420
     Förändringsledning
    • 420
     Förändringar och motstånd
    • 422
     Ledning av förändringsarbete
    • 422
     Kreativ problemlösning som ledarverktyg
    • 423
     Problemlösningstekniker
    • 424
     Brainstorming (idékläckning)
    • 424
     Att skilja mellan idéutveckling och idéevaluering
    • 425
     Dialektik
    • 425
     Digitala möten
    • 426
     Ledarens speciella roll för organisationskulturen
    • 428
     Sammanfattning
 • Del 5 Lednings- och inflytandeprocesser
   • 12
    431
    Kommunikation
    • 431
     Varför är kommunikation viktigt?
    • 432
     Hur mycket tid lägger vi på kommunikation?
    • 433
     Vad menas med kommunikation?
    • 433
     Teoretiska infallsvinklar till kommunikation
    • 435
     Kommunikationsprocessens faser
    • 437
     Kommunikationens komponenter
    • 439
     Det skrivna och det muntliga ordet
    • 439
     Språklig kommunikation
    • 442
     Informationsteknologi och kommunikationen
    • 444
     Icke-verbal kommunikation: förmedling utan ord
    • 447
     Kommunikationens funktioner
    • 447
     Kommunikationsriktningar
    • 448
     Nedåtriktad kommunikation
    • 449
     Uppåtriktad kommunikation
    • 449
     Lateral kommunikation
    • 450
     Formell och informell kommunikation
    • 451
     De dolda nätverken
    • 453
     Kommunikationsnätverk i organisationer
    • 453
     Nätverkstyper i olika organisationer
    • 454
     Grundläggande kommunikationsmönster
    • 456
     Kommunikationsmönster och grupprestation
    • 456
     Kommunikation och tillfredsställelse
    • 457
     Kommunikationsbarriärer
    • 457
     Psykologiska hinder
    • 461
     Brott i kommunikationsförbindelserna
    • 461
     Andra barriärer: organisationsnivå
    • 462
     Hur kan kommunikationen förbättras?
    • 465
     Sammanfattning
   • 13
    467
    Inflytande, påverkan och makt
    • 467
     Organisationen som intressearena
    • 468
     Socialt inflytande, påverkan och makt
    • 470
     Klassiska studier av inflytande och eftergivenhet
    • 471
     När individen litar mer på gruppen än på sina sinnen
    • 472
     Vad sker när vanliga människor pressas till lydnad?
    • 474
     Blind underkastelse eller aktiv social identifiering?
    • 476
     Nya studier av principer för socialt inflytande och påverkan
    • 476
     Cialdinis sex lagar
    • 476
     Att ge och ta: Ömsesidighet
    • 477
     Har du sagt A får du säga B: Förpliktelse och konsistens
    • 478
     Jag tror det när andra ser det: Sociala bevis
    • 478
     Goda vänner blir ännu bättre vänner: Tycka-om-effekten
    • 479
     ”Doktorn ser det bättre än du!”: Auktoritetseffekten
    • 479
     Högt hänger de, och söta är de: Knapphetseffekten
    • 480
     Makt och organisationsbeteende
    • 481
     Vad är makt?
    • 481
     Makt och politik i organisationer
    • 482
     Organisationspolitik
    • 482
     Vad föranleder organisationspolitik?
    • 484
     Maktbruk i organisationer
    • 485
     Typer av makt
    • 486
     Effekter av olika typer av maktbruk
    • 488
     Inflytande och inflytandetaktik
    • 491
     Organisationspolitikens konsekvenser
    • 491
     Konstruktiv organisationspolitik
    • 492
     Destruktiv organisationspolitik
    • 493
     Sammanfattning
   • 14
    495
    Ledning i teori och praktik
    • 495
     Ledning och administration
    • 496
     Formell och informell ledning
    • 497
     Socialt utbyte
    • 498
     Ledarens roller
    • 500
     Klassiska teorier om ledning
    • 501
     Ledning som direkt påverkan
    • 501
     Dragteorier
    • 502
     Beteendeteorier om ledning
    • 505
     Indirekta teorier: samspelet mellan ledare och situation
    • 505
     Fiedlers teori om anpassning mellan ledarens och situationens egenskaper
    • 507
     Hersey och Blanchards teori om situationsbestämd ledning
    • 509
     Ny giv i ledarskapsforskningen
    • 509
     Grundläggande element i karismatisk ledning
    • 511
     Konstruktiva och destruktiva karismatiska ledare
    • 513
     Transformationsledning
    • 515
     Fullspektrumteorin
    • 517
     Forskningsresultat
    • 519
     Teorin om ledare–medarbetareutbyte (LMX)
    • 519
     Ledning i vertikala dyader
    • 520
     Ledare–medarbetareutbyte och organisationens effektivitet
    • 521
     Ledarskapsutveckling kontra ledarutveckling
    • 522
     Vilken är den empiriska forskningens dom?
    • 523
     Vilket är sambandet mellan transformationsledning och LMX-ledarskap?
    • 524
     Kvinnor och ledning
    • 524
     Är män helt enkelt bättre ledare än kvinnor?
    • 525
     Glastaket
    • 526
     Är kvinnorna en fara för företaget – eller är företaget en fara för kvinnorna?
    • 527
     Personlighetsrelaterade könsskillnader
    • 528
     Är kvinnor bättre chefer?
    • 529
     Tillit som hörnsten i ledarfunktionen
    • 530
     Vad menar vi då mer exakt med tillit?
    • 530
     Tillitens kärnelement
    • 532
     Vad säger forskningen om tillitens effekt på organisationens resultat?
    • 533
     Autentiskt ledarskap
    • 534
     Epilog
  • 537
   Litteratur
  • 577
   Person- och sakregister
Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.

Original text